37 Pham Tro Dao

37 phẩm trợ đạo là những phương pháp rốt ráo nhất giúp hành giả đoạn diệt mọi tham chấp phiền não - vô minh. 37 Phẩm Trợ Đạo gồm: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, và Bát Chánh Đạo
TỨ NIỆM XỨ TỨ CHÁNH CẦN TỨ THẦN TÚC
1. Niệm Thân
2. Niệm Thọ
3. Niệm Tâm
4. Niệm Pháp
1. Tinh Tấn lánh xa ác pháp đã phát sanh
2. Tinh Tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh
3. Tinh Tấn phát triển thiện pháp chưa sanh
4. Tinh Tấn tăng trưởng thiện pháp đã sanh
1. Dục Như ý Túc
2. Tấn Như ý Túc
3. Tư Duy Như ý Túc
4. Trạch Quán Như ý TúcNGŨ CĂN NGŨ LỰC
1. Tín Căn
2. Tấn Căn
3. Niệm Căn
4. Ðịnh Căn
5. Tuệ Căn
1. Tín Lực
2. Tấn Lực
3. Niệm Lực
4. Ðịnh Lực
5. Tuệ Lực

THẤT GIÁC CHI BÁT CHÁNH ĐẠO
1. Niệm Giác Chi
2. Trạch Pháp Giác Chi
3. Tinh Tấn Giác Chi
4. Phỉ Giác Chi
5. Khinh An Giác Chi
6. Ðịnh Giác Chi
7. Xả Giác Chi
1. Chánh Kiến
2. Chánh Tư Duy
3. Chánh Ngữ
4. Chánh Nghiệp
5. Chánh Mạng
6. Chánh Tinh Tấn
7. Chánh Niệm
8. Chánh Ðịnh

QV. có thể vào những trang sau đây để nghiên cứu thêm về 37 Phẩm Trợ Đạo:

baovechanhphap.110mb.com

tudien.daitangkinhvietnam.org

www.niemphat.com

lotuspro.net

Nam Mô A Di Đà Phật !