Kinh Phật

Kinh Pháp Cú - HT Thích Minh Châu dịch - TKP đọc YouTube Playlist

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - YouTube Playlist

Kinh Pháp Cú (Tích Truyện) - YouTube Playlist

Kinh Hoa Nghiêm - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube Playlist

Kinh Lăng Nghiêm - HT Thích Duy Lực dịch - YouTube

Kinh Lăng Nghiêm - Tâm Minh Lê Đình Thám dịch - YouTube

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube