Kinh Phật

Kinh Pháp Cú - HT Thích Minh Châu dịch - TKP đọc YouTube Playlist

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - YouTube Playlist

Kinh Pháp Cú (Tích Truyện) - YouTube Playlist

Kinh Hoa Nghiêm - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube Playlist

Kinh Lăng Nghiêm - HT Thích Duy Lực dịch - YouTube

Kinh Lăng Nghiêm - Tâm Minh Lê Đình Thám dịch - YouTube

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube

Kinh Địa Tạng - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube

Kinh Kim Cang - HT Thích Duy Lực dịch - YouTube

Kinh A Di Đà - YouTube

Lược Sử Đức Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện - YouTube

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Phật - YouTube

Kinh Vô Lượng Thọ - YouTube

Kinh Đại Bát Niết Bàn - YouTube

Kinh Đại Bát Niết Bàn - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Trí Tịnh dịch - YouTube