Anh Sang Phat Phap Ky 18

Anh Sang Phat Phap Ky 18 - Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18 do Chùa Hoằng Pháp thực hiện. Xin mời QV bấm (click) vào những videos dưới đây để theo dõi hoặc download từ trang MegaUpload. Xin cầu chúc QV an vui, mạnh khỏe và tiến tu trên con đường Giải Thoát.
Nguyện Ðạo Phật không bị mất, người Thuyết Pháp đúng theo chân nghĩa của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh trong mười phương sớm thànhh Ðạo Bồ Ðề. Nam Mô Thập Phương Phật!


Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18 (1/5)

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18 (2/5)

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18 (3/5)

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18 (4/5)

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18 (5/5) End