Can Khon Thap Linh (Càn Khôn Thập Linh) - Thích Hằng Trýờng

Can Khon Thap Linh - Thich Hang Truong

Dưới Ðây là 3 youtube videos do Siliconband posted đủ 10 tư thế của Càn Khôn Thập Linh.

Hoặc nếu QV thích thì tải về máy cả 10 ngày DVDs đễ xem cho rõ hơn. Can khon Thap Linh (Càn Khôn Thập Linh) do Thầy Hằng Trýờng hýớng dẫn. Gồm 10 ngày DVDs có hýớng dẫn và giải thích. Download files tại Megaupload dýới ðây hoặc từ trangsuoitu.org.

Do Trang Suối Tu posted - http://www.megaupload.com/?f=DM5VYV6J