Chu Dai Bi

Thần Chú Ðại Bi

HT Tuyên Hóa giảng

Xin mời QV click vào những links có hình hoa sen pháp luân dưới đây để nghe qua youtube. QV có thể download dạng mp3 từ trang megaupload hoặc những trang web bạn.
Nam Mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát !


Chú Ðại Bi 1 - HT Tuyên Hóa Giảng

Chú Ðại Bi 2 - HT Tuyên Hóa Giảng

Chú Ðại Bi 3 - HT Tuyên Hóa Giảng

Chú Ðại Bi 4 - HT Tuyên Hóa Giảng

Chú Ðại Bi 5 Hết - HT Tuyên Hóa Giảng


Trang MegaUpload

Thần Chú Ðại Bi - HT Tuyên Hóa giảng - 80.62MB mp3 Cần winrar


Download & Nghe Qua Trang Web Bạn

Thần Chú Ðại Bi - Trang Diệu Âm Pháp - không cần winrar