Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú
(Công Phu Khuya)

Thầy Trí Thoát tụng

Uploaded on Youtube by Tang Trung Thang