Chung Dao Ca - Chứng Đạo Ca
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca 1/4- HT Tuyên Hoá giảng

Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca 2/4- HT Tuyên Hoá giảng

Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca 3/4- HT Tuyên Hoá giảng

Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca 4/4- HT Tuyên Hoá giảng