Duong May Tren Dat Hoa

HT Hu Van

Đường Mây Trên Đất Hoa
Hư Vân Hòa Thượng
Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong phóng tác

Xin mời QV. bấm (click) vào những trang (links) dưới đây để nghe qua Youtube. QV. có thể vào trang nhà Pháp Giới Pháp Giới để nghe hoặc tải (dowwnload) về máy.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo!
Đường Mây Trên Đất Hoa 1/5

Đường Mây Trên Đất Hoa 2/5

Đường Mây Trên Đất Hoa 3/5

Đường Mây Trên Đất Hoa 4/5

Đường Mây Trên Đất Hoa 5/5