Hieu Dao Va Su Dao

Hieu Dao Va Su Dao - Hiếu Ðạo Và Sư Ðạo - PS Tinh Khong - Tinh Do

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"Hiếu Ðạo Và Sư Ðạo"
Tịnh Tông Học Hội Australia

Ngày 16 Tháng 3 Năm 2007
Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 1/7- PS Tịnh Không

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 2/7- PS Tịnh Không

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 3/7- PS Tịnh Không

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 4/7- PS Tịnh Không

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 5/7- PS Tịnh Không

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 6/7- PS Tịnh Không

Hiếu Ðạo và Sư Ðạo 7/7 End- PS Tịnh Không