Hoa Giai Long Oan Han Sau Nang

Hoa Giai Long Oan Han Sau Nang - Hoá Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng - PS Tinh Khong - Tinh Do

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng"
Tịnh Tông Học Hội Singapore
Ngày 24 Tháng 4 Năm 2004
Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng 1/4- PS Tịnh Không

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng 2/4- PS Tịnh Không

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng 3/4- PS Tịnh Không

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng 4/4- PS Tịnh Không