Hoc Phat Can Ban

Hoc Phat Can Ban

Sau đây là những danh từ trong Phat Giao (Phật Giáo) mà mỗi Phật Tử đều nên cần biết và hiểu rõ để dễ đi đến gần bến bờ Giải Thoát hơn. Mời QV bấm chuột trai vào những từ sau đây để tìm ý nghĩa căn bản của nó và suy tư thêm. Nếu có chi sai trái xin quý ÐÐ tha thứ cho và góm ý kiến thêm cho.

NHÂN QUẢ
Luân Hồi
Lục Căn - Lục Trần - Lục Thức
BÁT PHONG
Tứ Diệu Ðế / Tứ Ðế / Bốn Ðế)
Thập Nhị Nhân Duyên 37 Phẩm Trợ Đạo