Khac Phuc Benh Kho

Lam The Nao Khac Phuc Ben Kho - Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ - PS Tinh Khong - Tinh Do

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"Làm thề nào khắc phục bệnh khổ"

Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm

Những Youtube videos sau đây do matbaoco posted. Xin mời QV. Click (bấm) vào để theo dõi. Nam Mô A Di Ðà Phật !

Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 1/6- PS Tịnh Không

Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 2/6- PS Tịnh Không

Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 3/6- PS Tịnh Không

Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 4/6- PS Tịnh Không

Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 5/6- PS Tịnh Không

Làm Thế Nào Khắc Phục Bệnh Khổ 6/6- PS Tịnh Không