Kinh Hoa Nghiem - HT Tuyen Hoa
Kính mời QĐH nghe Kinh Hoa Nghiêm do HT Tuyên Hóa giảng qua Youtube. Nếu QĐH muốn đọc thì xin vào trang nhà Chùa Kim Quang. Nam Mô Ba Đời Mười Phương Thường Trú Tam Bảo !

Kinh Hoa Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng