Kinh Lăng Già

Thích Duy Lực dịch. Kính mời QĐH nghe qua Youtube do QuanAmThienVien posted.
Kinh Lăng Già 1/2

Kinh Lăng Già 2/2