Kinh Lang Nghiem

HT Tuyen Hoa giang
Quyen 1


Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD1 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD2 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD3 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD4 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD5 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD6 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD7 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD8 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD9 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD10 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q1-CD11 - HT Tuyên Hoá giảng Het Q1

Quyen 2


Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD1 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD2 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD3 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD4 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD5 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD6 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD7 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD8 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q2-CD9 - HT Tuyên Hoá giảng

Quyen 3


Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD1 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD2 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD3 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD4 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD5 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD6 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD7 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q3-CD8 Het Q2 - HT Tuyên Hoá giảng

Quyen 4


Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD1 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD2 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD3 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD4 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD5 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD6 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD7 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD8 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q4-CD9 Het Q4- HT Tuyên Hoá giảng

Quyen 5


Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD1 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD2 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD3 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD4 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD5 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD6 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q5-CD7 HET Q7 - HT Tuyên Hoá giảng

Quyen 6


Kinh Lãng Nghiêm Q6-CD1 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q6-CD2 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q6-CD3 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q6-CD4 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q6-CD5 - HT Tuyên Hoá giảng

Kinh Lãng Nghiêm Q6-CD6 HET- HT Tuyên Hoá giảng