Kinh Phap Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tụng

Mời QĐH nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Thầy Huệ Duyên tụng qua Youtube.

Kinh Pháp Hoa CD1 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD2 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD3 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD4 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD5 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD6 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD7 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD8 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD9 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD10 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD11 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD12 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD13 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD14 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD15 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD16 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD17 - Sư Huệ Duyên tụng

Kinh Pháp Hoa CD18 hết - Sư Huệ Duyên tụng