KINH TỤNGKinh Di Giáo - Thầy Thich Huệ Duyên tụng


Kinh Kim Cang - Thầy Thich Nhật Quang tụng


Lăng Nghiêm Thần Chú - Công Phu Khuya - Thầy Thích Trí Thoát tụng


Chú Đại Bi (21 biến) - Thầy Thích Trí Thoát tụng


Chú Đại Bi (21 biến) - Thầy Thích Huệ Duyên tụng


Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Trí Thích Thoát tụng


Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Trí Thoát tụng +


Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Minh Như tụng


Kinh A Di Đà - Bản Việt Văn - Thầy Thích Trí Thoát tụng


Kinh A Di Đà - Bản Hán Văn - Thầy Thích Trí Thoát tụng


Kinh A Di Đà Diển Kệ - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng


Kinh 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng


Kinh 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thầy Thích Trí Thoát Tụng


Kinh Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát - Thầy Thích Huệ Duyên tụng


Kinh Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát - Thầy Thích Trí Thoát tụng


Kinh Dược Sư - Thầy Thích Trí Thoát tụng


Kinh Dược Sư - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng


Những Kinh Tung ở trangsuoitu.org.
Gồm có những Kinh được tụng dưới dạng mp3 & mp4 có thể download (tải) về máy. Gồm: Kinh Tung - Các Khóa Lễ Tụng Nam Tông (HT Pháp Nhẫn): Khóa Lễ Cầu An, Khóa Lễ Cầu Siêu, Khóa Lễ Ðại Chúng, Kinh Hộ Niệm. Kinh tung - Các Khóa Lễ Tụng Bắc Tông (Thầy Thích Trí Thoát tụng): Kinh Phổ Môn (âm Hán + Việt), Kinh A Di Ðà (âm Hán + Việt), 48 Lời Nguyện, Kinh Vu Lan, Kinh Ðịa Tạng, Chú Lăng Nghiêm, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Sám Thi Nước Từ Bi, Sám Hối Hồng Danh, Kinh Dược Sư, Chú Ðại Bi, Niệm Phật. Những Bài tụng của Thầy Thích Nhật Quang: Kinh Ðịa Tạng, Các Bài Sám, Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Kinh A Di Ðà, Kinh Kim Cang, Chúng Lăng Nhgiêm, Kinh Phổ Môn, Sám Hối Sáu Căn, Sám Khai Thị Vong Linh, Niệm Phật, Kinh Bát Nhã. Những bài tụng của Sư Huệ Duyên: 48 Nguyện Của Phật A Di Ðà, Niệm Phật, Kinh A Di Ðà Diễn Kệ, Kinh Dược Sư, Kinh Di Giáo, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Kim Cang, Kinh Ðịa Tạng, Kinh Hồng Danh Sám Hối, Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Kinh Phổ Môn Diễn Kệ, Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Phật Ðảnh Tôn Thắng, Kinh Sám Hối Diệt Tội, Kinh Thiện Ác Nhân Quả, Kinh Vu Lan, Liên Hoàng Sám Nguyện, Mục Liên Sám Pháp, Từ Bi Thủy Sám, Thi Văn Giáo Lý, Những Bài Sám Văn.