Kinh Vo Luong Tho - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 1, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 1 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 1 - PS Tịnh Không