Kinh Vo Luong Tho -PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 2, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 2 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 2 (1-2) - PS Tịnh Không


Kinh Vô Lượng Thọ 2 (2-2) - PS Tịnh Không