Kinh Vo Luong Tho - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 21, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 21 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube




Kinh Vô Lượng Thọ 21 (1-2) -PS Tịnh Không


Kinh Vô Lượng Thọ 21 (2-2) -PS Tịnh Không