Kinh Vo Luong Tho - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 3, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 1 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 3 (1-2)-PS Tịnh Không


Kinh Vô Lượng Thọ 3 (2-2) -PS Tịnh Không