Kinh Vô Lượng Thọ

(Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh)

Thầy Trí Thoát tụng
(có phụ đề)

Uploaded on Youtube by Phatamvideo