Kết Một Tràng Hoa - 
Phẩm Bồi Đắp Niềm Tin

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-boi-dap-niem-tin/      November 19, 2018

Tuệ giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu, tài sản cao cấp, trong khi đó thì tất cả các tài lợi, gia sản của thế gian đều vô thường.

 

Đốc Tín Phẩm Pháp Cú Kinh  đệ tứ

篤信品法句經第四

Kinh Bồi Đắp Niềm Tin

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 4

Đốc, có nghĩa là trung hậu và thành thực. Phẩm này có 18 bài kệ. Bài thứ 9 cho ta biết đức tin và tuệ giác là những bảo vật sáng chói nhất. Bài thứ 5 cho ta biết đức tin làm phát triển niệm, định, tinh tấn và đưa tới tuệ giác. Bài này cho ta thấy đức tin là một trong năm nguồn năng lượng giúp ta thành công trên đường tu tập giác ngộ, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ (ngũ lực). Những bài kệ 16, 17 và 18 đều nói tới đức tin như một tài sản: có đức tin sẽ không bao giờ nghèo đói về phương diện đời sống tâm linh. Mà đức tin ở đây luôn luôn được bồi đắp bởi trí tuệ, kinh nghiệm, chứ không phải là những tín ngưỡng vu vơ bám víu vào những thế lực bên ngoài.

Bài kệ 1

Tín tàm giới ý tài                                  

Thị pháp nhã sĩ dự                             

Tư đạo minh trí thuyết                          

Như thị thăng thiên thế                        

Đức tin, sự hổ thẹn và giới luật là gia tài của tâm ý. Đó là những cái được các bậc cao sĩ khen ngợi. Các bậc minh trí đều dạy về con đường này. Đó là con đường đi lên các cõi trời.

Bài kệ 2

Ngu bất tu thiên hạnh                          

Diệc bất dự bố thí                                  

Tín thí trợ thiện giả                               

Tùng thị đáo bỉ an                                 

Những kẻ u mê không tu tập để cầu sinh lên cõi thiên, cũng không biết ca ngợi hạnh bố thí. Niềm tin nơi hạnh bố thí cúng dường giúp cho người có tâm lành đi tới được chỗ bình an.

Bài kệ 3

Tín giả chân nhân trưởng                     

Niệm pháp sở trụ an                             

Cận giả ý đắc thượng                           

Trí thọ thọ trung hiền                         

Người có đức tin là người đứng vào bậc đàn anh trong các vị chân nhân. Nhờ đức tin mà ta đạt được an lạc khi thực tập, sống ý thức trong giây phút hiện tại. Gần những người có đức tin thì tâm ý ta được đi lên vững chãi, và ta được sống chung với các bậc hiền giả có tuổi thọ cao.

Bài kệ 4

Tín năng đắc đạo                                 

Pháp trí diệt độ                                    

Tùng văn đắc trí                               

Sở đáo hữu minh                                 

Đức tin giúp người đạt đạo, cũng như giáo pháp đưa người tới Niết Bàn. Nhờ học hỏi mà có trí tuệ và nơi nào mình đến cũng có ánh sáng chiếu soi.

Bài kệ 5

Tín năng độ uyên                                

Nhiếp vi thuyền sư                             

Tinh tấn trừ khổ                                  

Tuệ đáo bỉ ngạn                                   

Đức tin giúp mình vượt qua được vực sâu, nhiếp tâm vào niệm và định, giúp mình làm công việc của một người thuyền trưởng, tinh tiến giúp mình diệt trừ khổ nạn và trí tuệ giúp mình đi qua bờ bên kia.

Bài kệ 6

Sĩ hữu tín hành                                    

Vi thánh sở dự                                     

Lạc vô vi giả                                        

Nhất thiết phược giải                          

Kẻ sĩ đã có đức tin lại có được sự thực hành thì sẽ được các bậc thánh nhân khen ngợi. Những ai biết vui cái vui Niết Bàn thì có khả năng tháo gỡ được tất cả mọi ràng buộc hệ lụy.

Bài kệ 7

Tín chi dữ giới                                     

Tuệ ý năng hành                                 

Kiện phu độ nhuế                                

Tùng thị thoát uyên                             

Niềm tin khiến cho sự hành trì giới luật có được nội dung vững chãi và giúp cho hành giả đạt được tuệ giác. Nhờ vậy mà có sức mạnh vượt qua được hận thù, vượt qua được những cơn lũ lụt.

Bài kệ 8

Tín sử giới thành                              使   

Diệc thọ trí tuệ                                  

Tại tại  năng hành                               

Xứ xứ kiến dưỡng                            

 Đức tin giúp cho sự thực tập giới luật có thực chất, đức tin cũng giúp mình tiếp thu tuệ giác. Nơi nào có sự hành trì là nơi ấy có sự nuôi dưỡng.

 Bài kệ 9

Bỉ phương thế lợi                              

Tuệ tín vi minh                                    

Thị tài thượng bảo                               

Gia sản phi thường                             

 So với những tài lợi trong cuộc đời thì tuệ giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu tài sản thuộc loại cao cấp, trong khi đó thì tất cả những của cải gia sản của thế gian đều là vô thường.

 Bài kệ 10

Dục kiến chư chân                              

Lạc thính giảng pháp                          

Năng xả xan cấu                                 

Thử chi vi tín                                       

 Có ước ao tìm thấy sự thật, ưa nghe giảng dạy Phật pháp, có khả năng buông bỏ xan tham và trần cấu, cái đó gọi là đức tin.

 Bài kệ 11

Tín năng độ hà                                    

Kỳ phước nan đoạt                             

Năng cấm chỉ đạo                               

Dã sa môn lạc                                      

 Đức tin có khả năng giúp ta qua sông, phúc đức ấy không ai có thể chiếm đoạt được, không ai có thể đánh cắp được. Đó là niềm vui của một vị sa môn sống ở miền đồng nội.

Bài kệ 12

Vô tín bất tập                                       

Hảo bác chánh ngôn                           

Như chuyết thủ thủy                          

Quật tuyền dương nê                       

 Không có đức tin thì không có sự thực tập, ưa bác bỏ những lời dạy chân chính, giống như múc nước dưới suối một cách vụng về và làm quậy cả bùn lên.

 

Bài kệ 13

Hiền phu tập trí                                   

Lạc ngưỡng thanh lưu                        

Như thiện thủ thủy                             

Tư lệnh bất nhiễu                                

 Người hiền tu tập theo trí tuệ, biết thưởng thức và chiêm ngưỡng những gì đẹp đẽ và trong sáng, cũng như kẻ khéo múc nước, có ý tứ mà không quấy đục dòng nước.

 Bài kệ 14

Tín bất nhiễm tha                                

Duy hiền dữ nhân                               

Khả hảo tắc học                                   

Phi hảo tắc viễn                                   

 Có đức tin thì không làm nhiễm ô kẻ khác, chỉ hiến tặng cho kẻ khác những gì hiền đức. Cái gì tốt đẹp thì học theo, cái gì không tốt đẹp thì xa lánh.

 Bài kệ 15

Tín vi ngã dư                                        輿

Mạc tri tư tái                                        

Như đại tượng điều                          調

Tự điều tối thắng                              調   

 Đức tin cũng như một cỗ xe, ta phải biết cách sử dụng để tự chuyên chở lấy mình, như con voi lớn đã được điều phục. Tự điều phục lấy mình, đó là điều hay nhất.

 Bài kệ 16

Tín tài giới tài                                       

Tàm quý diệc tài                                  

Văn tài thí tài                                       

Tuệ vi thất tài                                      

Đức tin là tài sản. Giới luật là tài sản. Tàm và quý cũng là tài sản. Cùng với ba thứ tài sản khác là học hỏi, bố thí và trí tuệ làm thành bảy thứ tài sản gọi là thất tài.

 Bài kệ 17

Tùng tín thủ giới                                  

Thường tịnh quán pháp                     

Tuệ nhi lợi hành                                  

Phụng kính bất vong                           

Từ đức tin mà có sự trì giới, do đó quán chiếu để thanh tịnh hóa các pháp, sử dụng tuệ giác đạt được để thực tập làm ích lợi cho đời và không bao giờ quên lãng lý tưởng phụng sự của mình.

Bài kệ 18

Sanh hữu thử tài                                 

Bất vấn nam nữ                                

Chung dĩ bất bần                                 

Hiền giả thức chân                                

Sinh ra trong cuộc đời này mà có được thứ tài sản ấy thì dù là nam hay nữ cũng sẽ không bao giờ bị nghèo đói. Bậc hiền giả bao giờ cũng có cơ hội lĩnh hội được sự thật.