Kết Một Tràng Hoa - 
Phẩm Nghiêm Trì Giới Luật

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-nghiem-tri-gioi-luat                                          November 19, 2018

Giới là cái tốt lành an ổn nhất cho một đời người. Giới có khả năng đem lại sự yên vui và lắng dịu thật sự. Tuệ giác là vật quý giá nhất của một con người. Phước đức là thứ tài sản mà kẻ khác không thể nào đánh cắp được.

Giới Thận Phẩm Pháp Cú Kinh đệ ngũ

戒慎品法句經第五

Kinh Nghiêm Trì Giới Luật

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 5

Thận, có nghĩa là thận trọng, giữ gìn cho kỹ lưỡng. Phẩm này có 16 bài kệ. Bài kệ thứ 4 nói lên được đầy đủ cái hạnh phúc của người trì giới: trì giới đem lại sự an ổn, làm cho thân tâm không bị não loạn, ban đêm có được giấc ngủ an lành, thức dậy thì cảm thấy tươi vui. Giới luật và uy nghi là sự biểu hiện cụ thể của sự thực tập chánh niệm. Bài kệ thứ 3 nêu rõ điều ấy: muốn luôn luôn nhận diện được đối tượng tâm ý (quán thọ và quán tâm) thì phải bảo hộ giới luật, lấy giới luật làm cho tâm ý sáng tỏ: làm như thế thì sẽ thành tựu được chánh kiến. Như vậy có nghĩa: giới là gốc của niệm, định và tuệ.

Bài kệ 1

Nhân nhi thường thanh                     

Phụng luật chí chung                         

Tịnh tu thiện hành                            

Như thị giới thành                           

Những ai biết giữ cho bản thân thường xuyên được thanh tịnh, biết suốt đời hành trì giới luật, biết sống đời phạm hạnh và làm những việc lành, những người ấy sẽ thành tựu được sự hành trì giới pháp.

Bài kệ 2

Tuệ nhân hộ giới                                 

Phước trí Tam Bảo                             

Danh văn đắc lợi                                 

Hậu thượng thiên lạc                           

Những ai có tuệ giác, biết hộ trì giới luật là những người đã có phúc đức cho nên mới có duyên tới được với ba ngôi báu. Trong hiện tại họ được hưởng nhiều lợi lạc và được ngợi khen, sau này họ cũng sẽ được sinh lên các cõi trời và hưởng hạnh phúc ở các cõi ấy.

Bài kệ 3

Thường kiến pháp xứ                         

Hộ giới vi minh                                   

Đắc thành chân kiến                           

Bối trung cát tường                             

Muốn luôn luôn nhận diện được đối tượng của tâm ý thì phải bảo hộ giới luật, lấy giới luật làm cho tâm ý sáng tỏ. Làm như thế thì sẽ thành tựu được chánh kiến và suốt đời được sống trong cảnh an lành may mắn.

Bài kệ 4

Trì giới giả an                                    

Lệnh thân vô não                              

Dạ ngọa điềm đạm                            

Ngụ tắc thường hoan                         

Trì giới đem lại sự an ổn, làm cho thân tâm không bị não loạn, ban đêm có được giấc ngủ an lành, thức dậy thì cảm thấy tươi vui.

Bài kệ 5

Tu giới bố thí                                       

Tác phước vi phước                            

Tùng thị thích bỉ                                  

Thường đáo an xứ                              

Hành trì giới luật và bố thí là tạo tác và vun trồng phước đức, do đó mình có thể thích nghi và thoải mái với những kẻ khác và đi đến đâu cũng được bình an.

Bài kệ 6

Hà chung vi thiện                                      

Hà thiện an chỉ                                    

Hà vi nhân bảo                                    

Hà đạo bất thủ                                    

Cái gì là cái tốt lành nhất cho cả một đời người? Cái gì là cái có khả năng đưa tới sự an ổn và lắng dịu thật sự? Cái gì là vật quý giá nhất của con người? Cái gì là cái mà kẻ khác không thể đánh cắp được?

Bài kệ 7

Giới chung lão an                                

Giới thiện an chỉ                                  

Tuệ vi nhân bảo                                   

Phước đạo bất thủ                               

Giới là cái tốt lành an ổn nhất cho cả một đời người. Giới là cái có khả năng đem lại sự yên vui và lắng dịu thật sự. Tuệ giác là vật quý giá nhất của con người. Phước đức là cái mà kẻ khác không thể nào đánh cắp được.

Bài kệ 8

Tỳ-kheo lập giới                                  

Thủ nhiếp chư căn                                  

Thực tri tự tiết                                     

Ngộ ý lệnh ưng                                    

Vị tỳ khưu trì giới, nhiếp thủ sáu căn, biết tiết chế trong sự ăn uống tiêu thụ, lúc nào cũng biết ứng xử có ý thức.

Bài kệ 9

Dĩ giới hàng tâm                                 

Thủ ý chánh định                                

Nội học chánh quán                            

Vô vong chánh trí                               

Lấy sự hành trì giới luật để hàng phục tâm mình, thực tập chánh niệm và chánh định, trong nội tâm luôn luôn duy trì chánh quán không để gián đoạn.

Bài kệ 10

Minh triết thủ giới                               

Nội tư chánh trí                                 

Hành đạo như ưng                             

Tự thanh trừ khổ                              

Bậc minh triết nghiêm trì tịnh giới, bên trong duy trì chánh trí và nhờ hành trì được như thế cho nên tự thanh lọc được thân tâm và diệt trừ được khổ nạn.

Bài kệ 11

Quyên trừ chư cấu                              

Tận mạn vật sanh                               

Chung thân cầu pháp                          

Vật tạm ly thánh                                 

Muốn diệt trừ được ô nhiễm, dứt hết mọi mặc cảm, khiến cho không mặc cảm nào phát hiện trở lại thì suốt đời phải cầu học Phật pháp, đừng có giây phút nào xa lìa con đường thánh đạo.

Bài kệ 12

Giới định tuệ giải                                  

Thị đương thiện duy                            

Đô dĩ ly cấu                                         

Vô họa trừ hữu                                    

Muốn liễu giải được trình tự tam học là giới, định và tuệ thì phải thực tập chánh tư duy. Chánh tư duy giúp ta dứt trừ phiền não ô nhiễm, tránh được tai họa và chấm dứt được luân hồi.

Bài kệ 13

Khán giải tức độ                                  

Dư bất phục sanh                                

Việt chư ma giới                                  

Như nhật thanh minh                            

Nhờ liễu giải được như thế mà hành giả qua được bờ bên kia, không còn sinh trở lại trong cõi luân hồi, vượt thoát được mọi cảnh giới của ma vương, sáng trong như một vầng mặt trời.

Bài kệ 14

Cuồng hoặc tự tứ                                

Dĩ thường ngoại tị                                 

Giới định tuệ hành                               

Cầu mãn vật ly                                滿   

Nên tránh xa những kẻ ngông cuồng, phóng đãng. Phải hành trì giới, định và tuệ cho đến nơi đến chốn, đừng bỏ nửa chừng.

Bài kệ 15

Trì giới thanh tịnh                                 

Tâm bất tự tứ                                     

Chánh trí dĩ giải                                   

Bất đổ tà bộ                                        

 Giữ cho giới thể luôn luôn nghiêm mật, tâm không buông lung. Một khi chánh trí đã đạt được thì những điều sai trái sẽ không còn xuất hiện.

 Bài kệ 16

Thị vãng cát xử                                   

Vi vô thượng đạo                                

Diệc xả phi đạo                                   

Ly chư ma giới                                   

Như thế là ta đang hướng về chỗ an lành, đi trên con đường vô thượng, vứt bỏ những gì trái chống với đạo lý và xa lìa cảnh giới của các loài ma.