Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Nuôi Lớn Tình Thương

Source:  https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-nuoi-lon-tinh-thuong                                                                          November 19, 2018

Dù có bỏ cả cuộc đời để chuyên cần làm việc xã hội hoặc tế trời bằng voi và ngựa, cũng không bằng trong một phút tu tập quán từ bi.

Từ Nhân Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thất

慈仁品法句經第七

Kinh Nuôi Lớn Tình Thương

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 7

Phẩm này có 18 bài kệ. Bài thứ 16 nói tới Từ như một trong bốn tâm vô lượng, là Từ, Bi, Hỷ và Xả: năng lượng thương yêu có thể bao trùm được tất cả mọi loài, đó là tình yêu thương không có biên giới. Bài thứ 18 nói: chỉ một giây phút phát khởi tâm từ cũng có giá trị hơn cả một đời chuyên cần cúng tế cầu đảo hoặc làm việc xã hội. Bài thứ 11 nói về sự thực tập bất bạo động (ahimsa), buông bỏ mọi ý muốn trừng phạt, buông bỏ tâm niệm oán cừu. Bài thứ tư căn dặn là tình thương cần được biểu lộ bằng cả ba nghiệp thân, khẩu và ý. Bài thứ nhất cho ta thấy từ bi là năng lượng bảo hộ hữu hiệu nhất, giúp ta sống trong an ổn, không gặp tai ương hoạn nạn. Bài thứ 15 nói tới 11 cái lợi ích của sự thực tập từ bi.

Bài kệ 1

Vi nhân bất sát                                    

Thường năng nhiếp thân                    

Thị xứ bất tử                                       

Sở thích vô hoạn                                 

Có lòng từ bi thì không bao giờ muốn làm hại đến mạng sống, lại có khả năng bảo hộ mạng sống, luôn cư trú trong thế giới bất tử và đi đến đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn.

Bài kệ 2

Bất sát vi nhân                                     

Thận ngôn thủ tâm                                

Thị xứ bất tử                                        

Sở thích vô hoạn                                   

Hành trì giới bất sát, đó chính là bản chất của từ bi, hành trì ngay trong lời nói thận trọng của mình và trong tâm ý chánh niệm của mình, do đó luôn luôn được cư trú trong thế giới bất tử và đi đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn.

Bài kệ 3

Bỉ loạn dĩ chỉnh                                 

Thủ dĩ từ nhân                                   

Kiến nộ năng nhẫn                              

Thị vi phạm hạnh                                

Kẻ kia thác loạn nhưng ta vẫn nghiêm chỉnh, bởi vì ta duy trì được tâm từ ái. Ta thực tập giữ được hạnh nhẫn nhục mỗi khi gặp trường hợp người ta nổi cơn thịnh nộ. Đó chính là nếp sống phạm hạnh.

Bài kệ 4

Chí thành an từ                                   

Khẩu vô thô ngôn                                

Bất sân bỉ sở                                     

Thị vị phạm hạnh                                 

Tâm dạ chí thành, phong độ an nhiên từ tốn, miệng không nói lời thô ác, không nổi giận với kẻ khác, đó là nếp sống phạm hạnh.

Bài kệ 5

Thùy củng vô vi                                  

Bất hại chúng sanh                            

Vô sở nhiêu não                                 

Thị ưng phạm hạnh                             

Tỏ bày thái độ cung kính, tĩnh mặc vô vi, không gây tàn hại đối với các loài chúng sanh, không gây phiền não và nhiễu hại cho bất cứ loài nào, đó là nếp sống phạm hạnh.

Bài kệ 6

Thường dĩ từ ai                                   

Tịnh như Phật giáo                               

Tri túc tri chỉ                                       

Thị độ sanh tử                                     

Thường lấy lòng từ bi thương xót chúng sanh, tịnh hóa tự tâm như lời Bụt dạy, thực tập tri túc, biết dừng lại lúc cần dừng lại, như vậy là có cơ duyên vượt được sinh tử.

Bài kệ 7

Thiểu dục hảo học                                

Bất hoặc ư lợi                                      

Nhân nhi bất phạm                                

Thế thượng sở xưng                             

Biết thực tập thiểu dục, biết ham muốn học hỏi, không bị lợi lộc thế gian làm mê hoặc, không làm tổn hại đến đức từ bi của mình, như thế thì trên đời ai cũng ngợi khen.

Bài kệ 8

Nhân thọ vô phạm                               

Bất hưng biến khoái                            

Nhân vi tránh nhiễu                              

Tuệ dĩ mặc an                                    

Hành giả không xâm phạm đến thọ mạng của người, không tạo ra tranh chấp và tai biến. Người đời vì tranh chấp cho nên tạo ra cảnh nhiễu nhương. Kẻ hành giả nhờ tuệ giác mà đem lại được tình trạng tĩnh mặc an ổn.

Bài kệ 9

Phổ ưu hiền hữu                                 

Ai gia chúng sanh                               

Thường hành từ tâm                           

Sở thích giả an                                   

Yêu mến tất cả mọi người, xem ai cũng là bạn hiền, thương xót mọi loài chúng sanh, luôn luôn hành xử với tâm từ bi thì đi đến đâu cũng gặp an lành.

Bài kệ 10

Nhân nho bất tà                                  

An chỉ vô ưu                                       

Thượng thiên vệ chi                           

Trí giả lạc từ                                       

Kẻ sĩ biết thực tập từ bi sẽ không đi lạc vào tà đạo, được sống an lành và lắng dịu, được chư thiên bảo hộ, bởi vì ai có trí tuệ đều yêu thích lòng từ.

Bài kệ 11

Trú dạ niệm từ                                     

Tâm vô khắc phạt                                

Bất hại chúng sanh                              

Thị hành vô cừu                                   

Nếu ngày đêm đều có thực tập chánh niệm về Từ thì trong tâm không còn ý muốn trách phạt ai nữa. Thực tập pháp vô hại đối với tất cả chúng sanh, đó là hạnh nguyện không oán cừu.

Bài kệ 12

Bất từ tắc sát                                        

Vi giới ngôn vọng                                   

Quá bất dữ tha                                      

Bất quán chúng sanh                              

Không có tâm từ mới nhẫn tâm sát hại chúng sanh, làm trái với giới luật và đưa tới sự nói dối. Ngu si không biết hiến tặng sự sống, đó là tại vì không quán chiếu về tâm ý của mọi loài (là tâm ý ham sống sợ chết).

Bài kệ 13

Tửu trí thất chí                                    

Vi phóng dật hành                                

Hậu đọa ác đạo                                   

Vô thành bất chân                                

Uống rượu say rồi thì mất sáng suốt, do đó có thể làm những hành động sai trái đưa mình về con đường xấu ác, không thành tâm cũng không chân thật.

Bài kệ 14

Lý nhân hành từ                                   

Bác ái tế chúng                                    

Hữu thập nhất dự                                

Phước thường tùy thân                         

Thực tập nhân từ, đem lòng bác ái mà tế độ chúng sanh thì sẽ thành tựu được mười một điều đáng khen ngợi, do đó phước và đức sẽ đi theo mình suốt đời.

Bài kệ 15

Ngọa an giác can                                 

Bất kiến ác mộng                                

Thiên hộ nhân ái                                  

Bất độc bất binh                                  

Thủy hỏa bất tang                               

Tại sở đắc lợi                                     

Tử thăng phạm thiên                          

Thị vi thập nhất                                   

Mười một điều ấy là ngủ yên, thức dậy an lành, không có ác mộng, được chư thiên bảo hộ, được loài người yêu mến, không bị đầu độc, không trở thành nạn nhân của binh hỏa, không bị chết trôi, không bị lửa cháy, hiện tại được hưởng nhiều phúc lợi, qua đời sẽ sinh lên cõi Phạm thiên.

Bài kệ 16

Nhược niệm từ tâm                              

Vô lượng bất phế                                 

Sanh tử tiệm bạc                                 

Đắc lợi độ thế                                      

Nếu tu tập từ niệm trở thành vô lượng tâm mà không phế bỏ nửa chừng thì sẽ dần dần thoát cảnh sinh tử và làm được nhiều việc lợi ích cho đời.

 Bài kệ 17

Nhân vô loạn chí                                  

Từ tối khả hành                                    

Mẫn thương chúng sanh                       

Thử phước vô lượng                           

 Tâm Từ làm cho ta nhất tâm, tâm Bi đưa tới hành động quảng đại. Thương xót và cứu độ chúng sanh, phước đức này quả là vô lượng.

 Bài kệ 18

Giả lệnh tận thọ mạng                            

Cần sự thiên hạ nhân                             

Tượng mã dĩ từ thiên                            

Bất như hành nhất từ                            

 Dù có bỏ cả cuộc đời để chuyên cần làm việc xã hội hoặc tế trời bằng voi và ngựa, cũng không bằng trong một phút tu tập quán từ bi.