Kết Một Tràng Hoa - 
Phẩm Hoa Hương

Source:  https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-hoa-huong             November 19, 2018

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh.

Hoa Hương Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhị

華香品法句經第十二

Kinh Hoa Hương

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 12

Phẩm này có 16 bài kệ. Có hoa lại còn có hương. Hoa mà không hương thì chưa phải là cái mà ta mong ước. Hương là hương đức hạnh, hương tuệ giác; gần người hiền, ta được thưởng thức và được thấm nhuần. Bài kệ thứ 8 và thứ 9 nhấn mạnh về điểm ấy.

Hoa cũng có hoa thật và hoa giả. Những tràng hoa giả là những tràng hoa cạm bẫy của dục lạc do ma vương hóa hiện để đánh lừa ta, như những con mồi hấp dẫn trong ấy có giấu một lưỡi câu. Hoa thật là những đóa hoa có hương thơm đức hạnh. Bài kệ thứ 4 và thứ 5 cho ta thấy tuy hình hài kia xinh đẹp như một bông hoa, nhưng nó vô thường như bọt nước, ta phải tìm cầu một cái gì có giá trị cao khiết hơn, đó là đóa hoa giác ngộ, đóa hoa giải thoát sinh tử.

Bài kệ thứ 7 nói về phong thái cần có của một vị xuất gia: Vị Sa Môn đi vào xóm làng để khất thực phải như một con ong đi thăm hoa, chỉ lấy chút vị ngọt của hoa mà không làm hại đến sắc hương của hoa, không nên la cà, lợi dụng, khai thác, vướng mắc. Bài kệ này đã được đưa vào Giới kinh để các vị xuất gia đọc tụng mỗi tháng hai lần.

Bài kệ thứ hai nói rằng ai trong chúng ta nếu hết lòng tu học thì cũng có khả năng tuyển chọn Pháp cú, giảng giải Pháp cú và hái được những đóa hoa đức hạnh. Ta không cần phải đợi đến khi chứng đắc mới làm được điều này. Một người đang tu học (sekha, hữu học) nếu có tâm tu học là đã có khả năng làm việc này, chứ không phải chỉ khi tu học thành công và chứng đắc rồi (asekha, vô học) mới có thể làm được. Hai bài kệ 15 và 16 khuyên ta nên tu học tinh chuyên để trở thành những đóa sen tinh khiết hiến tặng cái đẹp và hương thơm đức hạnh cho cuộc đời đầy dẫy khổ đau hệ lụy. Sự có mặt của những người Phật tử chân chính trong cuộc đời là sự có mặt của hoa sen giữa chốn bùn lầy nước đọng. Đây chính là sứ mạng của người con Bụt.

Bài kệ 1

Thục năng trạch địa                           

Xả giám thủ thiên                              

Thùy thuyết pháp cú                          

Như trạch thiện hoa                           

Ai là người tuyển chọn được các cõi, bỏ các vùng địa ngục mà chỉ giữ lại các tầng trời? Ai là người có thể tuyển chọn được Pháp Cú như một kẻ chuyên nghiệp có tài chọn hoa và kết thành tràng hoa?

Bài kệ 2

Học giả trạch địa                       

Xả giám thủ thiên                   

Thiện thuyết pháp cú              

Năng thái đức hoa                  

Một người đang thực tập tu học có thể hiểu thấu được các cõi, chọn lựa, giám sát được cả các tầng trời, có thể nói Pháp Cú, có thể hái được những đóa hoa đức hạnh.

Bài kệ 3

Tri thế khôi dụ                       

Huyễn pháp hốt hữu              

Đoạn ma hoa phu                 

Bất đổ sanh tử                     

Biết rằng cuộc đời cũng như đồ gốm chưa nung và các pháp đều như huyễn không thật có, thì có thể phá tan được tràng hoa mà ma vương đã phô diễn ra và chấm dứt được sinh tử.

Bài kệ 4

Kiến thân như mạt                      

Huyễn pháp tự nhiên                   

Đoạn ma hoa phu                       

Bất đổ sanh tử                          

Thấy hình hài này như bọt nước, thấy thực chất các pháp là huyễn hóa thì có thể phá tan được tràng hoa của ma vương đã phô bày và chấm dứt được sinh tử.

Bài kệ 5

Thân bệnh tắc nuy               

Nhược hoa linh lạc               

Sanh mạng lai chí                

Như thủy thoan sậu              

Thân mà bị bệnh thì héo úa cũng giống như bông hoa rơi rụng. Cái chết đến như một cơn lũ kéo phăng tất cả đi rất nhanh.

Bài kệ 6

Tham dục vô yểm                   

Tiêu tán nhân niệm                  

Tà trí chi tài                            

Vi tự xâm khi                         

Cứ để tham dục lôi cuốn, không biết nhàm chán thì tâm ý con người sẽ bị tán loạn, đưa đến bao nhiêu tà niệm để cho tự thân mình bị lừa gạt và xâm chiếm.

Bài kệ 7

Như phong tập hoa                       

Bất nhiêu sắc hương                      

Đản thủ muội khứ                           

Nhân nhập tụ nhiên                          

Bất vụ quan bỉ                                 

Tác dữ bất tác                                

Thường tự tỉnh thân                        

Tri chánh bất chánh                         

Như những con ong đi thăm hoa, không làm nhiễu hại đến sắc hương của bông hoa, chỉ lấy chút vị ngọt của nhị hoa. Vị khất sĩ nhân từ vào xóm làng cũng thế, không mãi nhìn kẻ khác, biết cái gì cần làm và cái gì không cần làm, biết tự tỉnh, biết cái gì là chính, cái gì là bất chính.

Bài kệ 8
Như khả ý hoa                              
    

Sắc hảo vô hương                              

Công ngữ như thị                               

Bất hành vô đắc                                  

Như một đóa hoa ưng ý, có sắc mà không hương, nói lý thuyết suông cũng như thế, không thực tập thì làm gì có chứng đắc?

Bài kệ 9

Như khả ý hoa                           

Sắc mỹ thả hương                     

Công ngữ hữu hành                   

Tất đắc kỳ phước                      

Như một đóa hoa ưng ý, có sắc đẹp mà cũng có hương thơm, có nói có làm thì chắc chắn sẽ đạt được phước đức.

Bài kệ 10

Đa tác bảo hoa                          

Kết bộ diêu ỷ                            

Quảng tích đức giả                    

Sở sanh chuyển hảo                    

Biết trồng nhiều loại hoa quý kết thành những tràng hoa đẹp, những ai biết chất chứa phước đức, sẽ chuyển sinh được trong những đời sống tốt đẹp.

Bài kệ 11

Kỳ thảo phương hoa                        

Bất nghịch phong huân                     

Cận đạo phu khai                             

Đức nhân bức hương                        

Những kỳ hoa dị thảo thơm tho, khi đứng không ngược chiều gió thì mình được hưởng hương thơm, gần gũi với các bậc có đạo đức, thì ta được hưởng lây hương thơm đức hạnh của các vị ấy.

Bài kệ 12

Chiên đàn đa hương                     

Thanh liên phương hoa                  

Tuy nhựt thị chân                          

Bất như giới hương                      

Hương thơm chiên đàn, hương thơm sen xanh, tuy là có thật cũng chẳng sánh được với hương thơm giới hạnh.

Bài kệ 13

Hoa hương khí vi                    

Bất khả vị chân                        

Trì giới chi hương                    

Đáo thiên thù thắng                  

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh.

Bài kệ 14
Giới cụ thành tựu                          
     

Hành vô phóng dật                            

Định ý độ thoát                                  

Trường ly ma đạo                               

Thành tựu giới hạnh một cách đầy đủ, tu tập không buông lung, tâm ý để hết vào thiền định thì có thể độ thoát được bản thân và viễn ly được ma đạo.

Bài kệ 15

Như tác điền câu                     

Cận vu đại đạo                        

Trung sanh liên hoa                 

Hương khiết khả ý                   

Như ngồi bên một cái hố gần sát đại lộ, trong ấy mọc lên mấy đóa sen xinh đẹp, ta được mãn ý thưởng thức hương thơm tinh khiết của các đóa sen.

 Bài kệ 16

Hữu sanh tử nhiên                        

Phàm phu xứ biên                         

Tuệ giả lạc xuất                            

Vi phật đệ tử                                

 Ngay trong cõi sinh tử, giữa đám phàm phu có các bậc tuệ giác xuất hiện, tạo ra được niềm vui cho sự sống. Làm được như thế là xứng đáng với danh hiệu Phật tử.