Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Quả Báo

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-qua-bao                 November 19, 2018

Không phải ở trên trời cao, không phải ở dưới biển sâu, không phải ở trong hốc núi đá mà có thể tránh được nghiệp báo tai ương mình đã tạo ra.

Ác Hành Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập thất

惡行品法句經第十七

Kinh Quả Báo

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 17

Phẩm này có 22 bài kệ. Ác hành (pāpa) là hành động xấu ác.

Bài kệ 1

Kiến thiện bất tùng                              

Phản tùy ác tâm                                  

Cầu phước bất chánh                         

Phản lạc tà dâm                                  

Thấy cái lành không đi theo, lại để tâm đi theo cái ác, đi tìm hạnh phúc một cách sai lạc thì đã không có hạnh phúc mà lại còn bị lạc vào chuyện tà dâm.

Bài kệ 2

Phàm nhân vi ác                                 

Bất năng tự giác                                 

Ngu si khoái ý                                     

Lệnh hậu uất độc                                

Thường thường, người làm điều sai trái thì không có khả năng tự giác, kẻ ngu si cứ tiếp tục chạy theo khoái lạc, sau này sẽ hứng chịu sự dồn chứa của những cái độc hại.

Bài kệ 3

Hung nhân hành ngược                        

Trầm tiệm sác sác                               

Khoái dục vi nhân                                

Tội báo tự nhiên                                  

Kẻ hung ác cứ tiếp tục làm điều bạo ngược và có thích thú trong khi làm như thế thì tội báo sẽ tự nhiên tới.

Bài kệ 4

Cát nhân hành đức                             

Tướng tùy tích tăng                            

Cam tâm vi chi                                    

Phước ưng tự nhiên                            

Người hiền làm chuyện phúc đức, càng ngày càng tích lũy thêm điều lành, có niềm vui khi làm như thế thì phúc đức sẽ tự nhiên tới.

Bài kệ 5

Yêu nghiệt kiến phước                         

Kỳ ác vị thục                                      

Chí kỳ ác thục                                     

Tự thọ tội ngược                                  

Mình làm việc yêu nghiệt mà tưởng là đang có phúc, trong khi các quả báo xấu của hành động ác kia chưa chín. Khi nó chín rồi thì mình mới nhận chịu tội báo.

Bài kệ 6

Trinh tường kiến họa                          

Kỳ thiện vị thục                                   

Chí kỳ thiện thục                                 

Tất thọ kỳ phước                                 

 

Làm việc lành mà vẫn thấy phải chịu đựng hoàn cảnh khó khăn, đó là kết quả việc lành chưa chín. Khi nó chín rồi thì mình sẽ được hưởng cái phúc báo của việc làm ấy đem lại.

Bài kệ 7

Kích nhân đắc kích                               

Hành oán đắc oán                                

Mạ nhân đắc mạ                                  

Thí nộ đắc nộ                                       

Đánh người thì bị người đánh, gây oán thì chịu oán, mắng chửi người thì bị người mắng chửi lại, giận người thì bị người giận lại.

Bài kệ 8

Thế nhân vô văn                                 

Bất tri chánh pháp                              

Sanh thử thọ thiểu                              

Hà nghi vi ác                                      

Người đời vì không học hỏi cho nên không biết chánh pháp. Phải biết rằng mạng sống trong đời ngắn ngủi, tại sao mình lại đi làm chuyện ác độc?

Bài kệ 9

Mạc khinh tiểu ác                                

Dĩ vi vô ương                                    

Thủy đế tuy vi                                     

Tiệm doanh đại khí                             

Phàm tội sung mãn                              滿

Tùng tiểu tích thành                            

Đừng xem thường những cái ác nhỏ, cho chúng là không nguy hiểm. Nước nhỏ giọt tuy ít nhưng dần dần bình lớn cũng đầy tràn. Thói thường cái ác mà đầy tràn là do những cái ác nhỏ hàng ngày tích tụ mà thành.

Bài kệ 10

Mạc khinh tiểu thiện                           

Dĩ vi vô phước                                   

Thủy tích tuy vi                                   

Tiệm doanh đại khí                             

Phàm phước sung mãn                        滿

Tùng tiêm tiêm tích                             

Đừng xem thường cái thiện nhỏ, cho nó là không phải phước đức. Nước giọt tuy ít nhưng lâu cũng đầy bình lớn, nếu phước đức sung mãn là do tích lũy từng chút lâu ngày.

 

Bài kệ 11

Phu sĩ vi hành                                      

Hảo chi dữ ác                                      

Các tự vi thân                                      

Chung bất bại vong                               

Những kẻ phàm phu ưa làm việc ác, phải biết hành động ác nào cũng trở về tự thân, không có cái nào rơi mất.

Bài kệ 12

Hảo thủ chi sĩ                                       

Tự dĩ vi khả                                         

Một thủ bỉ giả                                       

Nhân diệc một chi                                

Những bậc hảo nhân tự mình làm hết khả năng của mình, không mưu toan chiếm đoạt của kẻ khác thì kẻ khác cũng sẽ không mưu toan chiếm đoạt của mình. 

Bài kệ 13

Ác bất tức thời                                     

Như cấu ngưu nhũ                                

Tội tại ấm từ                                        

Như hôi phúc hỏa                                 

Kết quả của cái ác không đến tức thời như sữa không đóng thành tô ngay được. Tội ác nằm âm ỉ như lửa nằm trong bếp tro.

Bài kệ 14

Hí tiếu vi ác                                         

Dĩ tác thân hành                                 

Hiệu khấp thọ báo                               

Tùy hành tội chí                                 

Vui giỡn trong khi làm ác, tự mình tạo tác, sau này sẽ phải khóc than mà nhận chịu quả báo của cái tội đi theo cái hành động ác của mình.

Bài kệ 15

Tác ác bất phú                                     

Như binh sở tiệt                                   

Khiên vãng nãi tri                                 

Dĩ đọa ác hành                                    

Hậu thọ khổ  báo                                 

Như tiền sở tập                                   

Làm ác không che giấu cũng như một toán quân sau khi bị chận đánh và áp giải làm tù binh mới biết là mình bị thua. Những hành động tàn ác thế nào cũng đưa tới quả báo khổ đau sau này.

Bài kệ 16

Như độc ma sang                                

Thuyền nhập hồi phúc                        

Ác hành lưu diễn                                 

Mĩ bất thương khắc                             

Như vết thương bị chất độc thấm vào, như chiếc thuyền đang đi vào vùng biển nguy hiểm, hành động độc ác cứ tiếp tục lưu diễn, không nơi nào là không tạo ra xung khắc và đau thương.

Bài kệ 17

Gia ác vu võng nhân                               

Thanh bạch do bất ô                             

Ngu ương phản tự cập                           

Như trần nghịch phong bộn                     

Người ác vu cáo muốn làm hại người thanh bạch và không ô nhiễm thì tai ương sẽ trở lại hại mình, như tung bụi vào người khác khi ngược gió.

Bài kệ 18

Quá thất phạm phi ác                           

Năng truy hối vi thiện                            善  

Thị minh chiếu thế gian                         

Như nhật vô vân ê                                

Người nào trong quá khứ đã lỡ có lỗi lầm, đã lỡ làm những điều không phải, mà bây giờ có khả năng hối hận bỏ ác làm lành, thì cũng như một mặt trời vượt ra khỏi các đám mây, chiếu sáng được cho thế gian.

Bài kệ 19

Phu sĩ sở dĩ hành                                   

Nhiên hậu thân tự kiến                            

Vi thiện tắc đắc thiện                              

Vi ác tắc đắc ác                                     

Nhìn vào hành động của mình, mình có thể tự thấy được sự thực: làm thiện thì được thiện, làm ác thì gặp ác.

Bài kệ 20

Hữu thức đọa bào thai                        

Ác giả nhập địa ngục                            

Hành thiện thượng thăng thiên               

Vô vi đắc nê hoàn                               

Thần thức đi luân hồi, kẻ ác vào địa ngục, người hiền sinh lên cõi trời. Thực tập đi vào được trạng thái vô vi thì chứng đắc Niết bàn.

Bài kệ 21

Phi không phi hải trung                           

Phi ẩn sơn thạch gian                                

Mạc năng ư thử xứ                               

Tị miễn túc ác ương                           宿   

Không phải ở trên trời cao, không phải ở dưới biển sâu, không phải ở trong hốc núi đá mà có thể tránh được nghiệp báo tai ương mình đã tạo ra.

Bài kệ 22

Chúng sanh hữu khổ não                           

Bất đắc miễn lão tử                                  

Duy hữu nhân trí giả                                 

Bất niệm nhân phi ác                                

 Chúng sinh có khổ não chưa thoát ra khỏi cái già cái chết, chỉ có bậc nhân trí mới vượt thoát được ý niệm về thiện ác.