Kết Một Tràng Hoa - 
Phẩm Bất Hại

Ai cũng sợ chết, không ai không sợ đau đớn do vũ khí gây ra. Hãy quán sát để thấy người ta ai cũng có cái sợ như mình, để ngừng lại sự bất hại và buông bỏ ý tưởng trừng phạt.

Đao Trượng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập bát

刀杖品法句經第十八

Kinh Bất Hại

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 18

Phẩm này có 12 bài kệ. Đao trượng là vũ khí, là bạo lực, tiếng Pali là danda. Kinh này nói về sự thực tập bất bạo động, bất hại (ahimsa). Ba bài kệ đầu nói về tâm lý bất hại: Thấy được cái khổ của người khác thì mình có thể buông bỏ được ý muốn trừng phạt. Ba bài kệ kế tiếp nói về lời nói bất hại. Những bài sau nói về hành động bất hại. Các bài thứ 9 và 10 cho ta biết muốn nuôi dưỡng tâm từ bi và thực tập bất hại, thì phải có tâm tàm quý, biết hổ thẹn, phải có đức tin, phải hành trì giới luật, thiền tập và tinh cần. Bài 12 kết luận: Thực tập bất hại sẽ không có kẻ thù.

Bài kệ 1

Nhất thiết giai cụ tử                              

Mạc bất úy trượng thống                      

Thứ kỷ khả vi thí                                   

Vật sát vật hành trượng                        

Ai cũng sợ chết, không ai không sợ cái đau đớn do vũ khí gây ra. Hãy quán sát để thấy người ta ai cũng có cái sợ như mình, để có thể ngừng lại sự sát hại và buông bỏ ý tưởng trừng phạt.

Bài kệ 2

Năng thường an quần sanh                       

Bất gia chư sở độc                                  

Hiện thế bất phùng hại                              

Hậu thế trường an ẩn                               

Hãy luôn luôn có ý muốn đem tới sự an lành cho quần sinh, mà đừng đem tới thêm cho họ những tổn hại của bạo động. Để cho trong hiện tại không ai bị tàn hại và để cho sau này ai cũng được sống an ổn lâu dài.

Bài kệ 3

Bất đương thô ngôn                            

Ngôn đương úy báo                            

Ác vãng họa lai                                   

Đao trượng quy khu                           

Đừng nói lời thô ác với ai. Khi nói phải thấy được hậu quả của lời nói mình. Lời nói ác nào được phát ra cũng sẽ đem tai họa tới, và gươm giáo sẽ trở về hủy hoại chính thân thể mình.

Bài kệ 4

Xuất ngôn dĩ thiện                                

Như khấu chung khánh                          

Thân vô luận nghị                                 

Độ thế tắc dị                                        

Khi nói chỉ nên sử dụng những lời lành. Như một cái chuông câm, nên chấm dứt mọi tranh luận. Như thế ta sẽ độ đời dễ dàng hơn.

Bài kệ 5

Âu trượng lương thiện                           

Vọng sàm vô tội                                    

Kỳ ương thập bội                                  

Tai tấn vô xá                                         

Sát hại người hiền lương, dèm pha kẻ vô tội, tai ương sẽ trở về với mình mười lần lớn hơn, và khi quảbáo về tới, không có cách gì tránh thoát hay giải cứu.

Bài kệ 6

Sanh thọ khốc thống                           

Hình thể hủy chiết                               

Tự nhiên não bệnh                              

Thất ý hoảng hốt                                 

Nhân sở vu cữu                                  

Hoặc huyền quan ách                          

Tài sản háo tận                                    

Thân thích ly biệt                                 

Xá trạch sở hữu                                   

Tai hỏa phần thiêu                               

Tử nhập địa ngục                                

Như thị vi thập                                     

Người hành xử bạo động thì kiếp sau khi sinh ra sẽ gánh chịu mười thứ hoạn nạn: đau nhức dữ dội, hình hài tật nguyền, đột nhiên mà bị khổ bệnh, quên lãng, hoảng hốt, bị người ta vu cáo oan ức, bị giam cầm tù đày, tài sản tiêu tán, nhà cửa và gia sản tan nát, thân thích biệt ly, đi tiêu chảy và khi chết thì đi vào địa ngục.

Bài kệ 7

Tuy khỏa tiễn phát                                

Trường phục thảo y                              

Mộc dục cứ thạch                                

Nại si kết hà                                         

Dù có bện tóc, dù chỉ mặc áo cỏ suốt ngày, dù có ngồi xẩm trên tảng đá, hoặc đi tắm gội mỗi ngày (dưới sông Hằng) cũng không thể nào diệt trừ được những khối si mê của mình.

Bài kệ 8

Bất phạt sát thiêu                                

Diệc bất cầu thắng                               勝    

Nhân ái thiên hạ                                  

Sở thích vô oán                                   

Không trừng phạt, không giết hại, không đốt cháy, cũng không mong cầu vượt thắng kẻ khác, biết thương yêu mọi người thì sẽ cảm thấy thoải mái không còn oán hận.

Bài kệ 9

Thế đảng hữu nhân                             

Năng tri tàm quý                                 

Thị danh dụ tấn                                  

Như sách lương mã                            

Trên đời có những người biết tàm biết quý: những người ấy có cơ hội được khuyên bảo và sách tấn dễ dàng, giống như con ngựa giỏi khi có cây roi chạm nhẹ vào.

Bài kệ 10

Như sách thiện mã                              

Tiến đạo năng viễn                            

Nhân hữu tín giới                                

Định ý tinh tấn                                    

Thọ đạo tuệ thành                              

Tiện diệt chúng khổ                       便     

Như chạm nhẹ cây roi vào con ngựa giỏi có thể làm cho nó đi tới, đi xa. Kẻ nào có tín, có giới, có định, có tinh cần, thì sẽ học tập và thành tựu tuệ giác dễ dàng, sẽ có khả năng diệt trừ được mọi khổ não.

Bài kệ 11

Tự nghiêm dĩ  tu pháp                           

Diệt tổn thọ tịnh hạnh                            

Trượng bất gia quần sanh                     

Thị  sa môn đạo nhân                            

Lấy sự thực tập để làm đẹp cho chính mình, không làm tổn hại đến sinh mạng của ai, sống đời tịnh hạnh, không hành xử bạo động đối với các loài chúng sinh, đó đích thực là bậc sa môn đạo nhân.

 Bài kệ 12

Vô hại ư thiên hạ                                     

Chung thân bất ngộ hại                            

Thường từ ư nhất thiết                            

Thục năng dữ vi oán                                

 Thường biết thực tập phép bất hại, thì suốt đời mình sẽ không bị hại. Nếu cứ tiếp tục hành xử với lòng từ bi đối với tất cả, thì không còn có ai sẽ là kẻ thù của mình.