Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Tuổi Già

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-tuoi-gia             November 19, 2018

Lão Hao Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập cửu

老耗品法句經第十九

Kinh Tuổi Già

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 19

Phẩm này có 14 bài kệ. Lão là già, Hao là hư hao, giảm bớt, Jara là cái già. Kinh này nhắc nhở ta nhớ hình hài là vô thường, mạng sống đang từ từ giảm bớt, đừng đi tìm cái lâu dài trong ấy, phải sớm tìm cách vượt khỏi sinh tử. Tuổi già như một cỗ xe đã cũ, như lá mùa thu, nếu không tu tập từ bây giờ đến khi khí lực không còn thì khó mà tu tập thành công.

Bài kệ 1

Hà hỉ hà tiếu                                       

Mạng thường sí nhiên                         

Thâm tệ u minh                                   

Như bất cầu đĩnh                                

Vui gì cười gì khi thế giới và mạng sống đang cứ tiếp tục bị bốc cháy? Trong cõi thâm sâu u tối sao không đi tìm sự an định?

Bài kệ 2

Kiến thân hình phạm                           

Ỷ dĩ vi an                                          

Đa tưởng trí bệnh                               

Khởi tri phi chân                                 

Hãy nhìn lại hình hài này thì biết: ta cứ tưởng là có sự an ổn lâu dài trong ấy, nhưng thật ra nó có rất nhiều vấn đề. Há ta không biết rằng nó chỉ là một cái gì tạm bợ, không chắc thật?

Bài kệ 3

Lão tắc sắc suy                                     

Bệnh vô quang trạch                              

Bì hoãn cơ súc                                      

Tử mạng cận xúc                                   

Một khi cái già đã đến thì sắc diện suy thoái, cơ thể đầy dẫy bệnh tật, không còn mượt mà, da nhăn, bắp thịt rút lại, cái chết cận kề.

Bài kệ 4

Thân tử thần đồ                                 

Như ngự khí xa                                  

Nhục tiêu cốt tán                               

Thân hà khả hỗ                                  

Khi thân xác tan rã thì thần thức bỏ đi, như con ngựa bỏ chiếc xe. Thịt tiêu, xương tán, thân hình khô héo.

Bài kệ 5

Thân vi như thành                                 

Cốt cán nhục đồ                                   

Sanh chí lão tử                                     

Đãn tạng khuể mạn                               

Thân hình ta cũng như một bức thành, phần cốt cán là xương thịt cũng chỉ như bùn đất trét lên. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi cứ chất chứa những sân nhuế và kiêu mạn.

Bài kệ 6

Lão tắc hình biến                                 

Dụ như cố xa                                       

Pháp năng trừ khổ                               

Nghi dĩ lực học                             

Tuổi già thì hình hài biến đổi, như một cỗ xe đã cũ. Chỉ có giáo pháp mới có khả năng diệt trừ khổ não, cho nên ta cần phải nỗ lực tu học.

Bài kệ 7

Nhân chi vô văn                                   

Lão nhược đặc ngưu                           

Đãn trường cơ phì                              

Vô hữu phước tuệ                               

Người mà không học hỏi thì đến khi lớn tuổi cũng như một con bò đực; cơ bắp thì lớn mà phước tuệ thì không.

Bài kệ 8

Sanh tử vô liêu                                    

Vãng lai gian nan                                 

Ý y tham thân                                     

Sanh khổ vô đoan                               

Vấn đề sinh tử không lo liệu thì sẽ phải gian nan qua lại trong cõi sinh tử. Tâm ý cứ tham trước vào hình hài thì cái khổ sinh tử không có cơ hội nào được chấm dứt.

Bài kệ 9

Tuệ dĩ kiến khổ                                    

Thị cố khí thân                                    

Diệt ý đoạn hành                                 

Ái tận vô sanh                                     

Đạt được tuệ giác, thấy được bản chất khổ đau, mới buông bỏ được ý niệm hình hài này (là ta), thanh lọc được tâm ý, chuyển hóa được tâm hành mới chấm dứt được ái nhiễm và đạt tới vô sinh.

Bài kệ 10

Bất tu phạm hạnh                               

Hựu bất phú tài                                  

Lão như bạch lộ                                

Thủ tý không trì                                  

Không tu phạm hạnh, cũng không phải là kẻ giàu có, nhiều tiền nhiều của, thì đến khi già cũng như con hạc trắng chỉ biết bám lấy cái hồ không nước không cá.

Bài kệ 11

Ký bất thủ giới                                    

Hựu bất tích tài                                  

Lão luy khí kiệt                                  

Tư cố hà đãi                                       

Đã không trì giới, lại không giàu có, thì khi tuổi già tới, khí lực khô kiệt, làm gì mà giữ được sự khương kiện?

Bài kệ 12

Lão như thu diệp                                

Hà uế giám lục                                  

Mạng tật thoát chí                              

Diệc dụng hậu hối                               

Tuổi già cũng như là mùa Thu, làm sao giữ được sắc tươi xanh? Bệnh tật nhiều và giờ đi sắp tới, hối tiếc làm sao cho kịp?

Bài kệ 13

Mạng dục nhật dạ tận                             

Cập thời khả cần lực                              

Thế gian đế phi thường                           

Mạc hoặc đọa minh trung                        

Đời sống theo đêm ngày tàn lụi, hãy nỗ lực kịp thời, phải thấy sự thực cuộc đời là vô thường, đừng để cái mê hoặc đưa mình vào trong cõi tối tăm.

Bài kệ 14

Đương học nhiên ý đăng                        

Tự luyện cầu trí tuệ                              

Ly cấu vật nhiễm ô                                 

Chấp chúc quán đạo địa                         

Phải học cách thắp sáng ngọn đèn tâm lên, tự luyện tập để tìm cầu trí tuệ, lìa bỏ cấu uế, đừng để bị nhiễm ô. Hãy cầm đuốc lên mà soi lấy đường đi.