Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Thương Thân

Thân mình chưa có lợi lạc, làm sao làm lợi lạc cho người; tâm điều phục, thân ngay vững, thì nguyện nào không thành?

Ái  Thân Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ nhị thập

愛身品法句經第二十

Kinh Thương Thân

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 20

Phẩm này có 14 bài kệ. Thân đây không có nghĩa là hình hài, mà là bản thân (atta). Kinh này dạy phải lo cho tự thân trước khi có thể giúp đời. Lo cho tự thân là phải tìm ra con đường chánh, phải biết trì giới, học hỏi chánh pháp, đừng lo lắng, thực tập để chuyển hóa những tập khí xấu nơi mình. Hành động xấu nghiền nát ta như kim cương cà một viên ngọc, không trì giới sẽ như cỏ dại leo đầy.

Bài kệ 1

Tự ái thân giả                                      

Thận hộ sở thủ                                    

Hy vọng dục giải                                  

Học chánh bất mị                                 

Thương thân thì phải cẩn thận bảo hộ cho thân biết mong cầu giải thoát, biết thực tập theo con đường chính và giữ cho đừng bị hôn trầm.

Bài kệ 2

Vi thân đệ nhất                                   

Thường tự miễn học                          

Lợi nãi hối nhân                                 

Bất quyền tắc trí                              

Lo cho thân thì trước hết phải gắng sức thực tập, lúc đó dạy người mới có lợi lạc, thực tập không mỏi mệt mới đạt tới trí tuệ.

Bài kệ 3

Học tiên tự chánh                              

Nhiên hậu chánh  nhân                        

Điều thân nhập tuệ                        調     

Tất thiên vi thượng                             

Phải tự sửa mình trước khi dạy người, điều phục được thân và phát khởi tuệ giác là việc phải làm trước.

Bài kệ 4

Thân bất năng lợi                                

An năng lợi nhân                                 

Tâm điều thể chánh                         調   

Hà nguyện bất chí                              

Thân mình chưa có lợi lạc, làm sao làm lợi lạc cho người; tâm điều phục, thân ngay vững, thì nguyện nào không thành?

Bài kệ 5

Bổn ngã sở tạo                                     

Hậu ngã tự thọ                                      

Vi ác tự cánh                                        

Như cương toản châu                            

Cái gì ta tự tạo ra, sau này ta phải thọ báo, cái ác nghiền nát ta ra như kim cương cà ngọc.

Bài kệ 6

Nhân bất trì giới                                  

Tư mạn như đằng                                

Sính tình cực dục                                

Ác hành nhật tăng                                

Người không trì giới thì để cho cái dục cái tình làm cho hành vi xấu ác càng ngày càng lớn mạnh, cũng giống cỏ hoang mọc đầy như giây leo.

Bài kệ 7

Ác hành nguy thân                               

Ngu dĩ vi dị                                         

Thiện tối an thân                                 

Ngu dĩ vi nan                                      

Hành động xấu làm nguy hoại thân, người ngu cho là việc dễ làm; hành động tốt lành làm thân an ổn, người ngu cho là việc khó làm.

Bài kệ 8

Như chân nhân giáo                             

Dĩ đạo pháp thân                                 

Ngu giả tật chi                                     

Kiến nhi vi ác                                       

Như bậc chân nhân dạy, phải lấy đạo làm phép tắc cho thân, dù kẻ ngu ganh tỵ, thấy mình thì ghét.

Bài kệ 9

Hành ác đắc ác                                    

Như chủng khổ chủng                            

Ác tự thọ tội                                         

Thiện tự thọ phước                               

Làm ác thì gặt hái ác, như gieo giống đắng, gieo giống ác thì gặt hái tội; gieo giống thiện gặt hái phúc.

Bài kệ 10

Diệc các tu thục                                   

Bỉ bất tự đại                                         

Tập thiện đắc thiện                               

Diệc như chủng điềm                            

Mỗi người phải biết hành động cho chín chắn, thì kẻ kia không trừng phạt được mình. Làm lành được lành, cũng như gieo hạt giống ngọt thì được quả ngọt.

Bài kệ 11

Tự lợi lợi nhân                                    

Ích nhi bất phí                                     

Dục tri lợi thân                                    

Giới văn vi tối                                      

Tự lợi hay lợi người đều có lợi ích cho mình mà không mất đi đâu cả. Muốn thực sự làm lợi cho mình, trì giới và học hỏi là quý nhất.

Bài kệ 12

Như hữu tự ưu                                    

Dục sanh thiên thượng                         

Kính lạc văn Pháp                                

Đương niệm Phật giáo                         

Nếu biết thương mình, muốn sinh về cõi trời, thì phải kính yêu và ham thích học hỏi Phật pháp và phải nhớ lời Bụt dạy.

Bài kệ 13

Phàm dụng tất dự lự                              

Vật dĩ tổn sở vụ                                   

Như thị ý nhật tu                                    

Sự vụ bất thất thời                                

Đừng để cho sự lo toan thái quá làm hại tới công việc đang làm. Mỗi ngày nếu để tâm ý tu học thì công việc sẽ không làm mất thì giờ của mình.

Bài kệ 14

Phu trì sự chi sĩ                                    

Năng chí chung thành lợi                       

Chân kiến thân ưng hành                      

Như thị đắc sở dục                                 

Nếu gặp bậc minh vương thì hãy đem hết lòng phụng sự. Thấy rõ được công việc mới nên bắt tay vào, như vậy mới được mãn ý.