Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Phật Bảo

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-phat-bao/        December 12, 2018

Người đi thuyền biết cách điều phục con nước, người tu lấy tinh tấn làm cầu để bước sang, con người lấy chủng tánh để nối kết, nếu muốn độ người phải có sức kiện hùng.

Thuật Phật Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ nhị thập nhị

述佛品法句經第二十二

Kinh Phật Bảo

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 22

Phẩm này có 21 bài kệ, có mục đích xưng tán đức Thế Tôn bằng cách nói ra được những gì mà Bụt đã có thể thực hiện như một con người. Trước hết, Bụt là người đã đạt được chiến thắng, một thứ chiến thắng oanh liệt nhất: đó là chiến thắng bản thân, chiến thắng phiền não, đạt tới tự do lớn. Bụt là người đã xé toang được màn lưới ái ân, màn lưới vô minh phiền não, là người mà trí tuệ và từ bi không còn có thể đo lường được. Bụt vốn là một con người, nhờ tu tập mà đạt tới vô sinh. Cho nên, là con người ta có thể đi theo Bụt, nương tựa nơi Bụt, nơi giáo pháp và nơi tăng đoàn của người. Bài kệ thứ 21 xưng tán Tam Bảo: Hạnh phúc thay, có Bụt ra đời! Hạnh phúc thay, có chánh pháp đó cho chúng ta tu tập! Hạnh phúc thay, có tăng đoàn đó để hướng dẫn, bảo hộ và soi sáng cho ta trên đường tu học!

Bài kệ 1

Kỷ thắng bất thọ ác                               

Nhất thiết thắng thế gian                        

Duệ trí khuếch vô cường                        

Khai mông lệnh nhập đạo                       

Đã chiến thắng phiền não, để phiền não không còn làm gì được người, sự chiến thắng này vượt lên tất cả các thứ chiến thắng khác trong thế gian. Trí tuệ thông duệ hoàn toàn không còn có biên cương, Bụt đã mở lối để cho những kẻ u mê có thể đi vào được con đường đạo.

Bài kệ 2

Quyết võng vô quái ngại                        

Ái tận vô sở tích                                  

Phật ý thâm vô cực                               

Vị tiễn tích lệnh tiễn                               

Xé toang màn lưới, không còn chướng ngại, ân ái đã tận diệt, không còn sót lại gì, tâm ý của Bụt thâm sâu không cùng, chẳng có thể tìm được dấu tích.

Bài kệ 3

Dũng kiện lập nhất tâm                           

Xuất gia nhật dạ diệt                              

Căn đoạn vô dục ý                                 

Học chánh niệm thanh minh                     

Dũng kiện một lòng, xuất gia đêm ngày qua, quyết đoạn trừ gốc rễ của mọi dục ý, thực tập chánh niệm trong sáng.

Bài kệ 4

Kiến đế tịnh vô uế                                

Dĩ độ ngũ đạo uyên                               

Phật xuất chiếu thế gian                         

Vi trừ chúng ưu khổ                               

Thấy chân lý, đạt thanh tịnh, vô uế, vượt qua năm dòng sông phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi kiến). Bụt xuất hiện, chiếu sáng thế gian để giúp trừ diệt mọi ưu khổ của cuộc đời.

Bài kệ 5

Đắc sanh nhân đạo nan                        

Sanh thọ diệc nan đắc                           

Thế gian hữu Phật nan                         

Phật Pháp nan đắc văn                         

Được sinh làm người là dịp hiếm có. Sinh ra và sống lâu cũng hiếm. Sự kiện có một vị Bụt ra đời trên thế gian là chuyện rất hiếm. Được có cơ hội học hỏi pháp Bụt cũng là một dịp rất hiếm.

Bài kệ 6

Ngã ký vô quy bảo                                

Diệc độc vô bạn lữ                               

Tích nhất hành  đắc Phật                       

Tự nhiên thông thánh đạo                      

Ta vốn không có thầy dạy, cũng không được bạn ta chỉ dẫn, chỉ một mình tu tập mà thành công, tự nhiên mà thông đạt được con đường thánh đạo.

Bài kệ 7

Thuyền sư năng độ thủy                        

Tinh tấn vi kiều lương                            

Nhân dĩ chủng tính hệ                          

Độ giả vi kiện hùng                               

Người đi thuyền biết cách điều phục con nước, người tu lấy tinh tấn làm cầu để bước sang, con người lấy chủng tánh để nối kết, nếu muốn độ người phải có sức kiện hùng.

Bài kệ 8

Hoại ác độ Phật                                     

Chỉ địa vi Phạm chí                                

Trừ cận vi học Pháp                              

Đoạn chủng vi đệ tử                               

Chỉ có một vị Bụt mới phá hủy được ác đạo và bước qua bờ bên kia. Chỉ có một bậc Phạm chí mới dừng lại được sự tái sinh vào các cõi luân hồi. Chỉ có những pháp môn tu học mới trừ diệt được những cơn đói kém tâm linh. Chỉ có người đệ tử giỏi mới có khả năng đoạn trừ được những hạt giống xấu trong tâm điền.

Bài kệ 9

Quán hành nhẫn đệ nhất                        

Phật thuyết nê hoàn tối                           

Xả tội tác sa môn                                   

Vô nhiêu hại ư bỉ                                    

Quán sát cho kỹ thì trong các hạnh, nhẫn nhục là hạnh đầu. Bụt dạy Niết Bàn là cái tối thắng (trong tất cả các cái mà ta có thể tìm cầu). Đã là một vị sa môn thì phải buông bỏ mọi tội chướng, không làm hại kẻ khác.

Bài kệ 10

Bất nhiêu diệc bất não                           

Như giới nhất thiết trì                             

Thiểu thực xả thân tham                        

Hữu hành u ẩn xứ                                  

Ý đế dĩ hữu hiệt                                    

Thị năng phụng Phật giáo                     

Không nhiễu hại, không làm phiền kẻ khác, mỗi hành động đều phù hợp với giới luật, ăn uống có tiết độ, buông bỏ tham dục bản thân, biết sống nơi yên tĩnh, tâm ý vững chãi hướng về chứng đắc chân lý, như vậy mới thực sự là làm theo lời Bụt dạy.

Bài kệ 11

Chư ác mạc tác                                    

Chư thiện phụng hành                            

Tự tịnh kỳ ý                                          

Thị  chư Phật giáo                                 

Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thanh lọc tâm ý mình, đó là lời chư Bụt dạy.

Bài kệ 12

Phật vi tôn quý                                    

Đoạn lậu vô dâm                                 

Chư thích trung hùng                           

Nhất quần tùng tâm                             

Bụt là bậc tôn quý, đã đoạn trừ mọi lậu hoặc và không còn phóng đãng, đó là bậc anh hùng trong dòng họ Thích, tất cả quần chúng đều hết lòng đi theo Ngài.

Bài kệ 13

Khoái tai phước báo                          

Sở nguyện giai thành                            

Mẫn ư thượng tịch                               

Tự trí nê hoàn                                      

Hạnh phúc thay, phúc báo và sở nguyện đều đã thành tựu, đến được nơi vắng lặng cao nhất, tự mình đi tới Niết Bàn.

Bài kệ 14

Hoặc đa tự quy                                   

Sơn xuyên thọ thần                               

Miếu lập đồ tượng                                

Tế tự cầu phước                                  

Có những người đi tìm chỗ nương tựa nơi núi, sông, thần cây, miếu vũ, tượng thần, tế tự, cầu phước.

Bài kệ 15

Tự quy như thị                                     

Phi cát phi thượng                                

Bỉ bất năng lai                                      

Độ ngã chúng khổ                                

Những chỗ nương tựa như thế không phải là những chỗ nương tựa tốt lành, siêu việt, bởi vì những cái ấy không thể che chở ta và giúp cho người ta bớt khổ.

Bài kệ 16

Như hữu tự quy                                     

Phật Pháp thánh chúng                          

Đạo đức Tứ đế                                     

Tất kiến chánh tuệ                                 

Nếu biết trở về nương tựa nơi Phật, Pháp và thánh chúng, nơi con đường Tứ đế đạo đức thì có thể đạt được ân huệ chân chính.

Bài kệ 17

Sanh tử cực khổ                                   

Tùng đế đắc độ                                    

Độ thế bát đạo                                     

Tư trừ chúng khổ                                  

Cái khổ sinh tử là cái khổ lớn nhất. Nhờ tuệ giác về Tứ diệu đế mà đi đến được giải thoát. Con đường Bát chánh có khả năng độ đời, trừ diệt mọi khổ đau.

Bài kệ 18

Tự quy tam tôn                                    

Tối cát tối thượng                                

Duy độc hữu thị                                  

Độ nhất thiết khổ                                 

Quy y Tam bảo là lành nhất, cao nhất, chỉ có con đường ấy mới giúp ta vượt qua được tất cả khổ đau.

Bài kệ 19

Sĩ như trung chánh                              

Chí đạo bất xan                                   

Lợi tai tư nhân                                     

Tự quy Phật giả                                   

Bậc nhân sĩ cũng như giới trung lưu, nên hết lòng đi theo chánh đạo, đừng chỉ lo bo bo giữ gìn tiền của. Những người như thế quy y theo Phật sẽ có nhiều lợi lạc.

Bài kệ 20

Minh nhân nan trị                                   

Diệc bất bỉ hữu                                     

Kỳ sở sanh xứ                                      

Tộc thân mông khánh                            

Rất ít có dịp gặp được bậc minh triết, cũng rất hiếm có những địa phương có thể sản sinh ra một bậc minh triết. Khi có một người như thế ra đời thì tất cả các thân tộc đều vui sướng ăn mừng.

Bài kệ 21

Chư Phật hưng khoái                         

Thuyết kinh đạo khoái                       

Chúng tụ hòa khoái                           

Hòa tắc thường an                              

Hạnh phúc thay có chư Phật ra đời, hạnh phúc thay được nghe kinh pháp, hạnh phúc thay chúng tăng đang sống hòa hợp. Có sự hòa hợp thì sẽ mãi mãi có niềm an vui.