Kết Một Tràn Hoa -
Phẩm Luyến Ái

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-luyen-ai/                            December 13, 2018

Những ai không chạy theo những gì hòa nhoáng bên ngoài của tham dục, những ai biết tư duy, nói năng theo chánh pháp và tâm không bị cuốn theo tham ái, những vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng lũ sinh tử.

Hảo Hỉ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập tứ

好喜品法句經第二十四

Kinh Luyến Ái

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 24

Phẩm này có 12 bài kệ. Piya là luyến ái. Luyến ái ở đây không phải là tình thương chân thật làm bằng các chất liệu từ, bi, hỷ và xả. Luyến ái ở đây là sự vướng mắc, mất tự do. Cái vướng mắc này tạo ra cái lo, cái sợ, cái ghen, cái giận ghét và cái thù hận. Cho nên bài kệ thứ 3 nói: cái thương là nguyên nhân sinh ra cái ghét. Bài kệ thứ 8 dạy ta không nên để cho cái bóng sắc bên ngoài lôi kéo. Phải tập tư duy cho chính xác, nói năng và hành động cho đúng phép thì mới cắt ngang được dòng lũ sinh tử.

Bài kệ 1

Vi đạo tắc tự thuận                               

Thuận đạo tắc tự vi                               

Xả nghĩa thủ sở hảo                             

Thị vi thuận ái dục                                 

Những gì ngược với đạo lý mình lại thích, những gì thuận với đạo lý thì mình lại không ưa; bỏ cái đạo nghĩa mà theo cái mình đam mê, đó gọi là đi theo ái dục.

Bài kệ 2

Bất đương thú sở ái                               

Diệc mạc hữu bất ái                               

Ái chi bất kiến ưu                                   

Bất ái kiến diệc ưu                                 

Đừng tìm tới cái đối tượng mình thương, đừng tìm cách xa lánh cái đối tượng mình ngét. Thương đem lại ưu phiền mà ghét cũng đem lại ưu phiền.

Bài kệ 3

Thị dĩ mạc tạo ái                                   

Ái tăng ác sở do                                    

Dĩ trừ phược kết giả                              

Vô ái vô sở tăng                                    

Cho nên đừng đan dệt luyến ái, cũng đừng đan dệt thù ghét. Cái thương là nguyên nhân sinh ra cái ghét. Kẻ không muốn ràng buộc thì không ghét cũng không thương.

Bài kệ 4

Ái hỉ sanh ưu                                      

Ái hỉ sanh úy                                       

Vô sở ái hỉ                                          

Hà ưu hà úy                                        

Luyến ái sinh lo, luyến ái sinh sợ, không có luyến ái, thì còn lo gì sợ gì?

Bài kệ 5

Hảo lạc sanh ưu                                  

Hảo lạc sanh úy                                  

Vô sở hảo lạc                                     

Hà ư hà úy                                         

 

Ham vui sinh lo, ham vui sinh sợ, không có ham vui, thì còn lo gì sợ gì?

Bài kệ 6

Tham dục sanh ưu                              

Tham dục sanh úy                             

Giải vô tham dục                                 

Hà ưu hà úy                                       

 

Tham dục sinh lo, tham dục sinh sợ, không có tham dục, thì còn lo gì sợ gì?

Bài kệ 7

Tham pháp giới thành                          

Chí thành tri tàm                                 

Hành thân cận đạo                              

Vi chúng sở ái                                    

Những kẻ ham học ham tu theo giới và pháp, đem tất cả tâm dạ chí thành để học hỏi, những kẻ ấy biết hổ thẹn là gì và cách hành xử của họ rất gần với chánh đạo, và họ được quần chúng thương mến.

Bài kệ 8

Dục thái bất xuất                                 

Tư chánh nãi ngữ                                

Tâm vô tham ái                                  

Tất tiệt lưu độ                                     

Những ai không chạy theo những gì hào nhoáng bên ngoài của tham dục, những ai biết tư duy, nói năng theo chánh pháp và tâm không bị cuốn theo tham ái, những vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng lũ sinh tử.

Bài kệ 9

Thí nhân cửu hành                              

Tùng viễn cát hoàn                             

Thân hậu phổ an                                

Quy lai hoan hỉ                                   

Có người đi xa lâu ngày trở về nhà được bình an, tất cả bà con quyến thuộc đều ra mừng rỡ đón chào.

Bài kệ 10

Hảo hành phước giả                            

Tòng thử đáo bỉ                                  

Tự thọ phước tộ                                 

Như thân lai hỉ                                     

Thì những kẻ tu tập thành công cũng thế, đi tới đâu cũng tiếp nhận ân phước, đi đến đâu cũng được mừng rỡ đón chào như một người thân nhân.

Bài kệ 11

Khởi tùng Thánh giáo                           

Cấm chế bất thiện                               

Cận đạo kiến ái                                   

Ly đạo mạc thân                                  

Khởi sự tu tập theo thánh giáo, tự chế ngự được bản thân, không dính vào những chuyện bất thiện, kẻ hành giả rất gần với thánh đạo và được mọi người yêu mến. Còn nếu tách xa khỏi con đường đạo thì không còn ai là người thân thích yêu mến mình nữa.

Bài kệ 12

Cận dữ bất cận                                    

Sở trụ giả dị                                         

Cận đạo thăng thiên                              

Bất cận đọa ngục                                   

Những kẻ gần gũi đạo pháp và những kẻ xa lìa đạo pháp không ở chung với nhau. Kẻ gần đạo thì đang ở thiên đường, còn kẻ xa đạo thì đang ở địa ngục.