Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Tuyết Trên Đỉnh Núi

Gần đạo thì danh dự hiển bày như tuyết trên đỉnh núi cao, xa đạo thì ám muội như mũi tên bắn đi trong đêm tối.

Quảng Diễn Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập cửu chương

廣衍品法句經第二十九

Kinh Tuyết Trên Đỉnh Núi

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh thứ 29

Phẩm này có 14 bài kệ. Quảng diễn, có nghĩa là diễn bày cho rộng rãi hơn. Phẩm này bổ túc cho phẩm đi trước. Những bài kệ trong phẩm này nói tới năm căn và năm lực: tín (13), tấn (4), niệm (8, 9), định (9) và tuệ (5 và 6). Bài kệ thứ 7 là một bài thơ có hình ảnh rất đẹp: gần đạo thì danh dự hiển bày như tuyết trên đỉnh núi cao, xa đạo thì ám muội như mũi tên bắn đi trong đêm tối.

Bài kệ 1

Thí an tuy tiểu                                      

Kỳ báo di đại                                       

Tuệ tùng tiểu thí                                   

Thọ kiến cảnh phước                            

Hiến tặng sự bình an, dù cho rất ít, cũng đem lại phước báo lớn lao. Hiến tặng tuệ giác, dù cho rất ít, quả phúc nhận được cũng rất lớn lao.

Bài kệ 2

Thí lao ư nhân                                     

Nhi dục vọng hữu                                 

Ương cữu quy thân                             

Tự cấu quảng oán                               

Trong khi làm cho kẻ khác lao đao mà lại mong cầu mình có được sự bảo hộ phò trợ thì tai ương sẽ trở lại với mình và mình sẽ gặp thù oán lớn.

Bài kệ 3

Dĩ vi đa sự                                           

Phi sự diệc tạo                                    

Kĩ nhạc phóng dật                                

Ác tập nhật tăng                                   

Đã làm quá nhiều việc trong đó có những việc không đáng làm, lười biếng chỉ lo nghe nhạc và chơi bời thì thói xấu càng ngày càng tăng trưởng.

Bài kệ 4

Tinh tấn duy hành                                

Tập thị xả phi                                      

Tu thân tự giác                                    

Thị vi chánh tập                                   

Biết hành trì tinh tấn, tập làm những điều nên làm và không làm nữa những điều không nên làm, thực tập phép niệm thân mới được gọi là sự thực tập chính đáng.

Bài kệ 5

Ký tự giải tuệ                                       

Hựu đa học vấn                                

Tiệm tiến phổ quảng                            

Du tô đầu thủy                                     

Đã biết tự mình thực tập để nuôi lớn tuệ giác, lại còn biết học hỏi cho nhiều thì nhân cách của mình càng ngày càng lớn lao, càng rộng rãi, như dầu loang đi vào trong nước.

Bài kệ 6

Tự vô tuệ ý                                          

Bất hảo học vấn                                   

Ngưng súc hiệp tiểu                              

Lạc tô đầu thủy                                     

Tâm đã không có tuệ mà còn làm biếng học hỏi nữa thì nhân cách mình càng ngày càng ngưng đọng và co rút lại như cục bơ bỏ vào trong nước.

Bài kệ 7

Cận đạo danh hiển                              

Như cao sơn tuyết                               

Viễn đạo ám  muội                              

Như dạ phát tiến                                 

Gần đạo thì danh dự hiển bày như tuyết trên đỉnh núi cao, xa đạo thì ám muội như mũi tên bắn đi trong đêm tối.

Bài kệ 8

Vi Phật đệ tử                                        

Thường ngụ tự giác                              

Trú dạ niệm Phật                                  

Duy Pháp tư chúng                               

Là đệ tử Bụt, phải thường tỉnh thức, đêm ngày niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng.

Bài kệ 9

Vi Phật đệ tử                                        

Đương ngụ tự giác                                

Nhật mộ tư thiền                                  

Lạc quán nhất tâm                                 

Là đệ tử Bụt, phải thường tỉnh thức, sớm chiều tu tập thiền quán, thực tập nhất tâm an trú, có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.

Bài kệ 10

Nhân đương hữu niệm ý                        

Mỗi thực tri tự thiểu                               

Tắc thị thống dục bạc                           

Tiết tiêu nhi bảo thọ                                

Người nào có thực tập chánh niệm thì mỗi khi ăn biết ăn ít lại. Người ấy sẽ ít khổ đau vì ham muốn, biết tiêu thụ có chừng mực và bảo trì được tuổi thọ.

Bài kệ 11

Học nan xả tội nan                                 

Cư tại gia diệc nan                                

Hội chỉ đồng lợi nan                               

Nan nan vô quá hữu                               

Tu học là chuyện khó, buông bỏ tội chướng là chuyện khó, sống đời tại gia là khó và cùng hưởng lợi lộc chung cũng khó; nhưng cái khó nhất trong tất cả các cái khó là đừng tiếp tục gây ra lầm lỗi nữa.

Bài kệ 12

Tỳ-kheo khất cầu nan                            

Hà khả bất tự miễn                               

Tinh tấn đắc tự nhiên                             

Hậu vô dục ư nhân                                

Vị Tỳ-khưu phải đi xin xỏ người ta là một chuyện khó. Tại sao không tự mình cố gắng, tinh tiến và tự tại để sau này sẽ không cần cầu cạnh ai?

Bài kệ 13

Hữu tín tắc giới thành                             

Tùng giới đa trí bảo                               

Diệc tùng đắc hài ngẫu                           

Tại sở kiến cúng dường                         

Có niềm tin thì giới pháp sẽ thành tựu. Hành trì giới pháp sẽ làm phát sinh ra những châu báu quý giá nhất và cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Ngay tại nơi mình ở, mình không cần phải lo lắng về việc cúng dường.

Bài kệ 14

Nhất tọa nhất xứ ngọa                           

Nhất hành vô phóng tứ                          

Thủ nhất dĩ chánh thân                           

Tâm lạc cư thọ gian                                 

Một mình ngồi, một mình nằm, một mình đi, không buông lung, một mình điều phục tự thân, vị Tỳ-khưu tìm được cái an lạc trong cảnh núi rừng.