Luan Hoi - Luc Dao


Luân Hồi: Luân nghĩa là bánh xe, Hồi nghĩa là trở lại. Luân Hồi trong Phật Giáo nghĩa là Chúng Sanh trong sáu cõi cứ tiếp nối sanh trở lại tuỳ theo nghiệp của mỗi chúng sanh.

Lục Đạo - Sáu Cõi: Trời, A Tu La, Người, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, và Địa Ngục.

- Chúng Sanh trong Lục Đạo phải chiệu sự ảnh hưởng của nghiệp lực vì vậy sẽ phải tái sanh bởi nghiệp báo của họ. Trong mỗi cõi lại có nhiều dạng khác nhau vì nghiệp của họ bất đồng. Ví dụ cõi Người có nhiều dạng người như nghèo, giào, lùn, mập, cao, thông minh, kém thông minh v.v...