Phap Giai Thoat

Phap Giai Thoat

Jan 30, 2020

Pháp Giải Thoát

Phat Phap - Pháp Phật chữa lành tất cả bệnh khổ của thế gian.

Continue reading "Pháp Giải Thoát"

Nov 02, 2018

Kinh Phat

Kinh Phật - Kinh Nam Tông - Kinh Bắc Tông

Continue reading "Kinh Phat"

Jan 11, 2015

Thich Phuoc Tinh - Ty Kheo Thich Phuoc Tinh

Thich Phuoc Tinh - Ty Kheo Thich Phuoc Tinh

Continue reading "Thich Phuoc Tinh - Ty Kheo Thich Phuoc Tinh"

Dec 02, 2013

Doc - Read / Kinh Phat/ Sach Phat Phap/ Phap Am/

Doc Read / Kinh Phat/ Sach Phat Phap/ Phap Am/

Continue reading "Doc - Read / Kinh Phat/ Sach Phat Phap/ Phap Am/"

Dec 02, 2013

Luan - Tạng Luận

Luan - Tạng Luận

Continue reading "Luan - Tạng Luận"

Jun 22, 2012

Kinh Lang Gia, Kinh Lăng Già, Kinh Phật, Kinh Phat

Kinh Lang Gia, Kinh Lăng Già, Kinh Phật, Kinh Phat

Continue reading "Kinh Lang Gia, Kinh Lăng Già, Kinh Phật, Kinh Phat"

May 07, 2012

Kinh Hoa Nghiem - HT Tuyen Hoa - Kinh Hoa Nghiêm do HT Tuyên Hóa giảng

Kinh Hoa Nghiem - HT Tuyen Hoa - Kinh Hoa Nghiêm do HT Tuyên Hóa giảng

Continue reading "Kinh Hoa Nghiem - HT Tuyen Hoa - Kinh Hoa Nghiêm do HT Tuyên Hóa giảng"

Feb 28, 2012

Vinh Gia Chung Dao Ca - HT Tuyen Hoa

Vinh Gia Chung Dao Ca - HT Tuyen Hoa

Continue reading "Vinh Gia Chung Dao Ca - HT Tuyen Hoa"

Feb 28, 2012

Muoi Phap Gioi - Mười Pháp Giới - HT Tuyen Hoa

Muoi Phap Gioi - Mười Pháp Giới - HT Tuyen Hoa

Continue reading "Muoi Phap Gioi - Mười Pháp Giới - HT Tuyen Hoa"

Jan 26, 2012

Kinh Phap Hoa - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Kinh Pháp Hoa

Kinh Phap Hoa tụng - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tụng - Kinh Pháp Hoa tụng

Continue reading "Kinh Phap Hoa - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Kinh Pháp Hoa"

Dec 26, 2011

Pham Pho Mon - Kinh Dieu Phap Lien Hoa - HT Tuyen Hoa

Pham Pho Mon - Kinh Dieu Phap Lien Hoa - HT Tuyen Hoa

Continue reading "Pham Pho Mon - Kinh Dieu Phap Lien Hoa - HT Tuyen Hoa"

Dec 24, 2011

bat nha tam kinh, bat nha ba la mat da tam kinh, ht tuyen hoa, kinh phat

bat nha tam kinh, bat nha ba la mat da tam kinh, ht tuyen hoa, kinh phat

Continue reading "bat nha tam kinh, bat nha ba la mat da tam kinh, ht tuyen hoa, kinh phat"

Dec 24, 2011

Kinh Dia Tang - Dia Tang Bo Tat - Bo Tat Dia Tang - HT Tuyen Hoa

Kinh Dia Tang - Dia Tang Bo Tat - Bo Tat Dia Tang

Continue reading "Kinh Dia Tang - Dia Tang Bo Tat - Bo Tat Dia Tang - HT Tuyen Hoa"

Dec 24, 2011

Kinh Phap Bao Dan - Phap Bao Dan Kinh - Luc To

Kinh Phap Bao Dan - Phap Bao Dan Kinh - Luc To

Continue reading "Kinh Phap Bao Dan - Phap Bao Dan Kinh - Luc To "

Dec 24, 2011

HT Tuyen Hoa Phap Ngu Luc - Hoa Thuong Tuyen Hoa

HT Tuyen Hoa Phap Ngu Luc - Hoa Thuong Tuyen Hoa

Continue reading "HT Tuyen Hoa Phap Ngu Luc - Hoa Thuong Tuyen Hoa"