Phat Phap Nhiem Mau Ky 29

Phat Phap Nhiem Mau Ky 29 - Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 29 của Chùa Hoằng Pháp Việt Nam thực hiện. Xin Mời QV Click (bấm) vào những đoạn videos từ Youtube dưới đây để theo dõi. Hoặc click (bấm) vào trang MegaUpload để tải về máy hoặc trang web của Chùa Hoằng Pháp.

Xin cầu chúc QV an vui, mạnh khỏe và tiến tu trên con đường Giải Thoát. Nguyện Ðạo Phật không bị mất, người Thuyết Pháp đúng theo chân nghĩa của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh trong mười phương sớm thànhh Ðạo Bồ Ðề. Nam Mô Thập Phương Phật!


Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 29 -PS Tịnh Không