Tuong Do Tam Sanh - Canh Tuy Tam Chuyen

tuong do tam sanh 2, canh tuy tam chuyen, cu si luu to van, niem phat.

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2. Cư Sĩ Lưu Tố Vân chủ giảng tại Hồng Kông ngày 4-4-2010, do nhận được lời mời của Pháp Sư Tịnh Không. Gồm 8 phần do PhapHanh posted on youtube. Xin mời QV theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật!


Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (1/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (2/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (3/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (4/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (5/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (6/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (7/8)

Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2 (8/8) End