Tuong Do Tam Sanh - Canh Tuy Tam Chuyen

tuong do tam sanh, canh tuy tam chuyen, luu to van, niem phat

Týớng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển do Cý Sĩ Lýu Tố Vân giảng ở Hồng Kông 2010. Tạo thêm niềm tin ðể niệm Phật. Gồm 2 phần, xin mời QV xem. Nam Mô A Di Ðà Phật !Týớng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 1

Týớng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2