Van Khuyen Phat Bo De Tam

Phap Su Tinh Nam
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca 1/4- HT Tuyên Hoá giảng
Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm 1/5- HT Tuyên Hoá giảng

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm 2/5- HT Tuyên Hoá giảng

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm 3/5- HT Tuyên Hoá giảng

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm 4/5- HT Tuyên Hoá giảng

Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm 5/5- HT Tuyên Hoá giảng